Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Passiva

betekenis & definitie

Passiva staan aan de creditzijde van een balans en bevatten alle middelen die een onderneming heeft aangewend om de bezittingen te betalen. Binnen de bedrijfsvoering zijn passiva tegenovergesteld aan activa.

Iedere onderneming maakt periodiek een balans op, een overzicht van alle bezittingen en schulden, ofwel activa en passiva. De passiva staan hierbij op aan de creditzijde (vaak rechterzijde) van de balans en geven weer welke middelen de onderneming heeft gebruikt om de bezittingen te financieren. Om deze reden zijn de totaalbedragen aan beide zijden van de balans altijd gelijk.

Passiva zijn op de balans samengevat onder eigen vermogen, lang vreemd vermogen en kort vreemd vermogen. Het eigen vermogen is hierin het geld dat in de onderneming zelf zit en staat bij de passiva omdat het boekhoudkundig wordt gezien als een schuld van de onderneming naar haar eigenaren. Lang vreemd vermogen zijn alle leningen die de onderneming heeft openstaan van langer dan een jaar. Een veelvoorkomend voorbeeld van lang vreemd vermogen is de hypotheek voor een bedrijfspand. Kort vreemd vermogen zijn alle leningen van korter dan een jaar of openstaande rekeningen. Een bedrag dat aan een leverancier moet worden betaald, maar nog niet is betaald, wordt gezien als kort vreemd vermogen. Dit worden op de balans ook wel crediteuren genoemd.