Activa betekenis & definitie

Activa staan aan de debetzijde van de balans en zijn alle bezittingen van een onderneming of instellingen. Activa zijn binnen de bedrijfsvoering het tegenovergestelde van passiva.

Wanneer voor een onderneming of instelling een balans wordt gemaakt, wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen bezittingen en schulden of leningen, oftewel activa en passiva. Alle activa worden hierbij aan de debetzijde van de balans geplaatst. Het is gebruikelijk dat dit de linkerzijde van de balans is. De activa zijn alle bezittingen van de onderneming. Op de balans worden deze bezittingen in geld uitgedrukt.

Over het algemeen wordt er bij de activa ten eerste een onderscheid gemaakt tussen vaste en vlottende activa. Vaste activa zijn bezittingen waarvoor vermogen is gebruikt dat langer dan een jaar vastligt. In andere woorden, vaste activa zijn bezittingen waarvan het gebruik niet veel zal verschillen door de jaren. Enkele voorbeelden van vaste activa zijn bedrijfspanden en productiemiddelen, zoals machines. Vlottende activa zijn bezittingen die wel veranderlijk zijn, zowel in omvang als gebruik. Hierbij kan men denken aan een voorraad en de kas. Vaak wordt gesteld dat vlottende activa alle middelen zijn die maar één productieproces kunnen worden gebruikt.

Naast het onderscheid van vaste en vlottende activa, wordt ten tweede een onderscheid gemaakt tussen materiële en immateriële activa. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen fysieke en niet-fysieke bezittingen. Fysieke bezittingen zijn over het algemeen makkelijk aan te wijzen, niet-fysieke bezittingen wat moeilijker. Bij niet-fysieke bezittingen kan men denken aan goodwill en badwill.