Zacatécas betekenis & definitie

Zacatécas, een binnenlandsche Staat der republiek Mexico, telt op 1081,5 □ geogr. mijlen omstreeks 400000 inwoners en vormt eene dorre hoogvlakte, die zich 2000 Ned. el boven de zee verheft en den Siërra Madre torscht. Men vindt er eenige kleine zoute meren en voor ’t overige slechts kleine beken. Het klimaat is er vrij koel. De voornaamste rijkdom des lands is gelegen in zijne belangrijke zilvermijnen, die in 1548 werden ontdekt.

De nijverheid bepaalt er zich hoofdzakelijk tot de vervaardiging van katoenen en wollen stoffen. De handel bestaat er in eene uitwisseling der aldaar gedolvene edele metalen tegen voortbrengselen van het buitenland. De bevolking woont er grootendeels in enkele plaatsen digt opeen, terwijl aanzienlijke gedeelten des lands in het oosten en noordoosten geheel en al onbewoond zijn. — De evenzoo genoemde hoofdstad, na Gnanaxuato de meest vermaarde mijnstad in Mexico, ligt 2400 Ned. el boven de oppervlakte der zee, is aan alle zijden door zilvermijnen omgeven, heeft eene prachtige hoofdkerk, eene hoogeschool, onderscheidene sigarenfabrieken, een drukken doorvoerhandel en telt ruim 31000 inwoners.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018