Xerxes betekenis & definitie

Xerxes. Onder dezen naam vermelden wij twee koningen van Perzië, namelijk:

Xerxes I, een zoon van Darius Hystaspis. Door den invloed van zijne moeder Atossa, eene dochter van Cyrus, beklom hij in 485 vóór Chr. en niet zijn oudere broeder Artabazanes den troon. Nadat hij in een veldtogt in 484 het oproerig Egypte tot rust had gebragt, spande hij al zijne krachten in en beschikte hij over alle hulpmiddelen des rijks, om zich van Griekenland meester te maken, — ’t geen zijn vader tot tweemaal toe had beproefd. Hij verzamelde in 481 in Klein-Azië een groot leger, onderwierp Thracië en Macedonië, rukte voorwaarts tot Athene, maar leed bij Salamis eene geweldige nederlaag. Daarop keerde hij naar Azië terug, waar hij zich verslaafde aan zingenot, door geweldenarij twist deed ontstaan in zijn vorstelijk huis en in 466 door Artabanus, den bevelhebber zijner lijfwacht, werd vermoord.

Xerxes II, een zoon van Artaxerxes en een kleinzoon van den voorgaande. Hij regeerde slechts 45 dagen en werd door zijn halfbroeder Sogdianus omgebragt.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018