Val betekenis & definitie

Val (De) der ligchamen wordt veroorzaakt door de aantrekkingskracht onzer Aarde. Wegens de aswenteling van deze wijken de ligchamen daarbij een weinig af van de loodlijn. Alle ligchamen behoeven denzelfden tijd om denzelfden afstand te doorloopen, zoo zij hierin door geenerlei middenstof worden belemmerd; in het luchtledige valt eene veer even snel als een stuk lood.

De zwaartekracht veroorzaakt eene eenparig vermelde beweging, omdat de valhoogten gewoonlijk zoo klein zijn, dat zij weinig beteekenen naast de lengte van de straal der Aarde. De wetten van den vrijen val zijn dan ook de volgende: De valhoogten zijn evenredig aan de tweede magten der valtijden; daalt een ligchaam in de lste seconde 5 el, dan zal het na verloop van 6 seconden 5 X 61 o( 180 el gedaald zijn; — en de snelheden zijn evenredig aan de valtijden; bedraagt zij op het einde van de eerste seconde 9,8 Ned. el, dan zal zij op het einde van de zesde aangegroeid zijn tot 6 X 9,8 of tot 58,8 el.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018