Jacchaeus betekenis & definitie

Gilbert Jacchaeus, eigenlijk Gilbert Jacchey, geboren te Aberdeen in Schotland in 1585, ontving onderwijs in de Grieksche en Latijnsche talen, studeerde te Helmstadt en te Herborn in de letteren en wijsbegeerte, kwam vervolgens te Leiden en zag zich in 1605 aldaar benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de redeneerkunde, terwijl hem 2 jaar later ook het onderwijs in de zedeleer werd opgedragen. Tevens zette hij zijne studie in de geneeskunde voort en verwierf in 1611 den rang van medicinae doctor. Het volgende jaar werd hij gewoon hoogleeraar en verwisselde vervolgens het hem toevertrouwd onderwijs met dat in de natuurkunde.

In 1618 en 1619 behoorde hij tot hen, die door de kerkgenootschappelijke drijvers geschorst en uit den Académischen Senaat geweerd werden. Eerst tegen het laatst van 1620 vergunde men hem, zijne lessen te hervatten; doch niet vóór Februarij 1621 werd hij in zijn ambt hersteld. Hij bekleedde het met grooten lof tot aan zijn overlijden in 1628.

Van zijne geschriften noemen wij: „Primae philosophiae institutiones (1616; 2de druk 1628)”, — „Institutiones physicae (laatste druk 1644)”, — en „Institutiones medicae (1624; 3de druk 1654)”.

Laatst bijgewerkt 08-08-2018