Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 06-08-2018

Eenvoudig

betekenis & definitie

Eenvoudig noemt men datgene, hetwelk weinig of in het geheel geene bestanddeelen heeft of zich tot het volstrekt noodzakelijke bepaalt. Eenvoudigheid des verstands staat ongeveer gelijk met onnoozelheid, doch eenvoudigheid van zeden is eene hoogst loffelijke eigenschap. Wie deze bezit, houdt zich verwijderd van de ijdelheden en dwaze vormen der wereld en brengt zijne daden steeds in overeenstemming met zijne beginselen. De aesthetische eenvoudigheid is de natuurlijke overeenstemming van alle deelen van een kunstgewrocht met het geheel.

Zij bedient zich hiertoe van geene andere middelen dan de volstrekt noodige en levert niet meer dan het doel vereischt. Alle pronk, alle gezochtheid is haar vreemd. Bij de Grieksche kunstenaars was eenvoudigheid iets natuurlijks, — bij de latere veelal iets kunstmatigs, eene vrucht van studie. Intusschen moet men eenvoudigheid vooral niet verwarren met eenvormigheid.