Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 06-08-2018

Deelen

betekenis & definitie

Onder dezen naam vermelden wij:

Wouter Deelen, ook Deleen en Gualtherus Delenus genaamd, een der eerste verkondigers van de leer der Hervorming in ons Vaderland. Nadat hij eerst in de Nederlanden, bepaaldelijk te Middelburg, geleeraard had, werd hij in 1550 predikant bij de Nederlandsche Hervormde gemeente te Londen, nam bij de troonsbeklimming van Maria de wijk naar Emden, doch keerde later naar zijne gemeente in Engelands hoofdstad terug, waar hij in. 1563 overleed. Hij gaf in 1540 eene Latijnsche vertaling van het Nieuwe Testament in het licht, en vertolkte desgelijks een werk van Johannes Sleidanus „Over den staat der religie”. — Zijn zoon Pieter Deelen vertoefde geruimen tijd in Friesland en Groningen, desgelijks als Hervormd prediker, en werd de opvolger zijns vaders te Londen.

Dirk van Deelen, een Nederlandsch schilder. Hij werd geboren te Heusden in het begin der 17de eeuw, — volgens anderen te Alkmaar. Nadat hij het onderwijs genoten had van Frans Hals, schilderde hij vooral bouwen doorzigtkundige stukken, die van eene rijke vinding en een uitmuntend penseel getuigen, vestigde zich later te Arnemuiden, waar hij burgemeester werd, en leefde nog in 1661. Men vindt van hem te Weenen een fraai stuk, voorstellende den hertog van Alva onder een troonhemel met den cardinaal Granvelle aan de regter- en den voorzitter der inquisitie aan de linkerhand. Zijne kerken en paleizen worden duur betaald.