Ebersbach betekenis & definitie

Ebersbach, (Christian Heinrich), een Luthersch godgeleerde, werd geboren te Hamburg in 1763, studeerde te Erlangen en te Jena, werd Luthersch predikant te Bergen op Zoom, daarna te Amsterdam, en in 1819 buitengewoon hoogleeraar aan het Luthersch seminarium aldaar. Nadat hij in 1839 een eervol emeritaat verkregen had, vertrok hij naar Bremen, en overleed aldaar den 10den Januarij 1858. Hij heeft onderscheidene „Predigten” uitgegeven, waarvan sommige in het Nederlandsch vertaald zijn, alsmede eene verzameling van Hoogduitsche Kerkgezangen.

Laatst bijgewerkt 06-08-2018