D’Ester betekenis & definitie

D’Ester (Karl Ludwig Johann), een der democratische volksleiders van 1848 in Pruissen, werd geboren in 1811 te Valendar in het district Coblenz, studeerde in de medicijnen en woonde tot 1848 als practisch geneesheer te Keulen.

Als een radicale democraat hielp hij er eene arbeidersvereeniging oprigten, zag er zich in 1848 tot lid van den gemeenteraad gekozen en werd met anderen naar Berlijn, vervolgens naar het voorloopig Parlement en eindelijk naar de Pruissische Nationale Vergadering afgevaardigd, waar hij zich door zijne welsprekendheid, maar tevens door revolutionaire vermetelheid onderscheidde. Tevens was hij ijverig werkzaam in clubs en volksvergaderingen en werd lid van de Centrale democratische commissie.

Met kracht trad hij op gedurende de November-woelingen, en toen de zaken ten nadeele des volks uitliepen, wijdde hij zijn arbeid aan genoemde Centrale commissie tot aan de zamenkomst van de Februarij-vertegenwoordiging, alwaar hij zich door zijn talent onderscheidde. Zijne redevoeringen bij gelegenheid van het adres, van de Keizers-quaestie en van den staat van beleg waren wederom van revolutionairen aard. Na de ontbinding der Kamer begaf hij zich eerst naar Frankfort en vervolgens naar de Pfalz. Hij woonde er de beraadslagingen bij van het Voorloopig Bewind en was chef de bureau eener afdeeling van Binnenlandsche Zaken. Ook bragt hij een aantal verordeningen in gereedheid, namelijk eene voorloopige gemeentewet, en hij was een der commissarissen, die te Spiers den burgemeester ontsloegen en de verkiezing van een nieuwen gemeenteraad doordreven.

Toen de Badensche beweging een einde nam, spoedde d’Ester zich naar Zwitserland, waar hij zich te Chatel St. Denis in Freiburg aan de geneeskundige practijk wijdde, en den llden Junjj 1859 overleed.

Laatst bijgewerkt 06-08-2018