Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 06-08-2018

District

betekenis & definitie

zie Verkiezingen.

Dithionigzuur Dithionigzuur of onderzwavelig zuur bestaat uit 2 verbindingsgewigten zwavel, 3 verbindingsgewigten zuurstof en 2 verbindingsgewigten waterstof. Het kan tot nu toe niet afzonderlijk bereid worden, daar het zich aanstonds in zwaveligzuur en zwavel ontbindt. Herschel was de eerste, die het als een eigenaardig zuur deed kennen. Het ontstaat, wanneer men een zwaveligzuur zout met zwavel kookt, — ook ontstaat naast zwaveligzuur zout een onderzwaveligzuur zout, wanneer men ijzer of zink in zwaveligzuur oplost.

Desgelijks ontstaat dithionigzuur kalium of natrium, wanneer men kali- of natronloog met bloem van zwavel kookt; dan vormen zich sulphureten, die bij de werking der lucht op de oplossing in dithionigzure zouten overgaan en de overtollige zwavel laten vallen of regtstreeks in dithionigzuur zout veranderen, of eindelijk koolzuur zout doen ontstaan naar gelang er een polysulphureet of een dubbel zwavelalkalimetaal of een enkelvoudig sulphureet aanwezig was.

Hetzelfde geschiedt bij de werking van zwaveligzuur op sulphureten. De zouten van het dithionigzuur zijn zeer oplosbaar, doch het baryten loodzout lossen zeer moeijelijk op. Zij ontbinden zich bij het gloeijen, maar de producten zijn verschillend naar gelang van de basis, waarmede het zuur verbonden was. De alkalizouten van het dithionigzuur lossen chloor- en iodiumzilver op tot eene zoete vloeistof. Salpeterzuur en chloor veranderen de neutrale dithionigzure zouten in zure zwavelzure zouten. Belangrijk vooral is het natronzout, hetwelk in de photographie als oplossend middel voor iodium- en chloorzilver gebruikt wordt, alsmede om de laatste sporen van chloor uit gebleekte goederen te doen verdwijnen, weshalve het ook den naam draagt van anti-chloor.

Het onderzwaveligzuur natrium is voorts wegens de ontleding van zijn zuur in zwaveligzuur, wanneer men er een sterker zuur bijvoegt, als bleekmiddel van belang; het is tevens de beste bron voor zwaveligzuur, wordt in fabrieken bereid en komt als fraaije, groote kristallen in den handel (zie voorts onder Natronzouten).