Cabal betekenis & definitie

Cabal is de naam van een berucht ministérie in Groot-Brittanje, gevormd in 1669 en bestaande uit Thomas Clifford, een ijverig R. Katholiek, — graaf Arlington, desgelijks een voorstander van de R.K. Kerk, maar in het geheim, — den hertog van Buckingham, een gunsteling des Konings, — Ashley, later graaf van Shaftesbury, een schrander, maar karakterloos man, en den hertog van Lauderdale, die zich zoowel door zijne geleerdheid als door zijne hartstogtelijkheid onderscheidde.

De beginletter van hunne geslachtsnamen vormen het woord cabal, en men bragt dit in verband met het Hebreeuwsche woord kabbala, dat eene geheime leer aanduidt, daar die mannen met koning Karel II en zijn broeder, den hertog van York (Jacobus II), eene zamenspanning beraamden tegen de staatkundige en godsdienstige vrijheid, niets minder bedoelende dan herstel van het onbeperkte gezag van den Koning en van het R. Katholicismus.

Hiertoe sloot genoemd kabinet een verbond met Lodewijk XIV van Frankrijk en verklaarde tegelijk met dezen, met den Keurvorst van Keulen en den Bisschop van Munster den oorlog aan de Nederlandsche Republiek, het bolwerk van het Protestantismus en van de staatkundige vrijheid. Het Parlement kwam eindelijk (1674) ernstig in verzet tegen dat ministérie: Clifford was overleden en Shaftesbury reeds afgetreden, maar tegen de overige 3 werd een onderzoek ingesteld, zoodat de Koning niet alleen een nieuw kabinet moest kiezen, maar zich ook, verstoken van de noodige hulpmiddelen om te oorlogen, genoodzaakt zag, om vrede te sluiten met ons Gemeenebest.

Laatst bijgewerkt 02-07-2018