Caballéro betekenis & definitie

Onder dezen naam vermelden wij:

Don Fermin Caballéro, een Spaansch staatsman. Hij werd geboren den 7de Julij 1800 te Barajas de Melo in de provincie Cuénça, studeerde te Alcala de Henares in de regten, werd in 1823 advocaat bij het Hof van Appèl te Madrid, maar verliet deze stad, toen in laatstgemeld jaar de constitutie afgeschaft werd en de vervolging der liberalen een aanvang nam. Nadat hij 10 jaar ambteloos in de provincie Estremadura had doorgebragt, keerde hij in 1833 naar Spanje’s hoofdstad terug, stichtte er het „Boletin de comercio” en bestreed het despotismus. Toen de minister Burgos in 1834 genoemd blad ophief, deed Caballéro het uitgeven onder den naam van „Eco del comercio,” en weldra werd het één der meest-gelezene dagbladen van Spanje.

Door de provincie Cuènça werd hij in 1834 gekozen tot lid van de Kamer van Procuratores, en toen hij zich onder het presidentschap van Isturitz benoemd zag tot één der secretarissen van de Procuratores, verzette hij zich met kracht tegen de constitutie van 16 April van laatstgemeld jaar. Hij is de steller van een adres van 40 Procuratores aan de Kamer, inhoudende het verzoek, om de Koningin er opmerkzaam op te maken, dat het toenmalig regéringsbeleid het land ten verderve voerde. Ook het adres van de oproerige nationale garde aan de Koningin is waarschijnlijk van hem afkomstig, en alleen door zich verborgen te houden ontkwam hij aan de gevangenis. In 1836 plaatste hij zich aan het hoofd der revolutionaire Junta van Cuènça, werd afgevaardigde naar de Constituérende Cortes, verklaarde zich tegen de constitutie van 18 Junij 1837 en stemde tegen het voorstel, om de Koningin-moeder als regentes te behouden. Onder de ministériën Calatrava en Ofalia behoorde hij tot de oppositie. In 1838 werd hij lid der Provinciale gedeputeerden te Madrid, en nam ijverig deel aan de bevordering der wetgeving en der statistiek. Tot zijne voornaamste geschriften behooren. „Fisionomia natural y politica de los disputados a Cortes en 1834, 1835, 1836 (1836)”, „El gobièrno y los cortes del estatuto materiales para su historia (1837)” en „Manual geografico- administrativo de la monarquia espanola (1844)”

Fernan Caballéro. Zie Böhl von Faber.

Laatst bijgewerkt 02-07-2018