Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

P afkortingen

betekenis & definitie

p. — 1. (muz.) piano, zacht; 2. pagina, bladzijde.

P. — 1. Pater, vader (vooral voor priesters uit een kloosterorde); (ook) Patres, vaderen;

2. Papa, paus;
3. (in inscripties) Patriae, des vaderlands ;
4. Pius, vrome;
5. Pontifex, opperpriester ;
6. Populus, volk;
7. (in bestekken en op bouwkundige tekeningen) peil;
8. (op wissels) protest bij non-acceptatie of non-betaling;
9. (in natuurkundige formules) de versnelling van een vrij vallend lichaam;
10. (in statistische formules) kracht of gewicht;
11. (scheik.) phosphorus;
12. (op verkeersborden) parkeren;
13. (in bibliografische opgaven) pars, deel.

P. of Pl. — plaat.

po primo, ten eerste; op de eerste dag van de maand.

P. A. — (—Lat.) Post Annum, na een jaar.

p. a. — 1. per adres (op brieven);

2. par ami of amie, door middel van een vriend of vriendin (op adressen);
3. propriété assurée, verzekerd eigendom.

p. aeq. — (Lat.) partibus aequalibus, met of in gelijke delen.

pag.pagina. par.paragraaf. Pb — (scheik.) plumbum, lood.

p. c. — 1. (Fr.) par couvert, ingesloten, onder omslag (van brieven);

2. (Fr.) pour condoléance, tot rouwbeklag (op visitekaartjes).

P.C. — 1. (Lat.) Patres Cojiscripti, beschreven vaderen ;

2. Permanente Commissie;
3. (op telegrammen) pour connaissance, kennisgeving ontvangst.

pct. percent, ten honderd.

P.D. Pro Deo, om Godswil, om niet, gratis.

Pd — (scheik.) palladium. pd. pond. p. d. — 1. per dag;

2. per doos.

p. e. of p. ex. — (Fr.) par exemple, bijvoorbeeld.

P. E. N. — 1. Penclub;

2. Provinciaal Electriciteitsnet.

Penn. penningmeester. perf. — (spraakk.) perfectum, verleden tijd.

pers. persoon ; persoonlijk. p. expr. per expressum, par expresse, met een bijzondere bode.

p. f. — 1. par faveur, uit gunst (op ingesloten brieven);

2. pour féliciter, tot gelukwensing (op visitekaartjes).

p F picofarad (farad = eenheid van magnetisme; pico = billioenstedeel).

pf. — (muz.) poco forte, een weinig sterk.

Pf . — Pfennig. p. f. v. pour faire visite, om een bezoek af te leggen (op visitekaartjes).

p.g. partijgenoot. P. G. Protestantse Godsdienst. P H. — (nationaliteitsteken van vliegtuigen voor: Nederland).

Phil. Dr. Philosophiae Doctor, doctor in de wijsbegeerte (academische graad).

p. j. per jaar. pkpaardekracht. pkhpaardekracht-uur. pl. — 1. pluralis, meervoud;

2. plaats.

p. m. — 1. (Lat.) piae memoriae, zaliger gedachtenis;

2. (Lat.) pro memoria, om niet te vergeten, ter herinnering;
3. plus minus, min of meer, zo ongeveer;
4. pro of per mille, pour mille (), per duizend;
5. (bij tijdaanduidingen) post meridiem, na de middag.
p.o. — 1. per order, op bevel, op last van (wordt op brieven of stukken die men uit naam van een ander schrijft vóór de handtekening geplaatst);
— 2. per omgaande.

p. occ. per occasionem, par occasion, met of bij (een zich voordoende) gelegenheid.

p. p. — 1. per procurationem, par procuration, bij volmacht, als lasthebbende;

2. (muz.) piu piano, zachter.