Bellingwolde betekenis & definitie

Bellingwolde - gem. in Groningen, grenzende aan Pruisen; in het N.W. bestaat de bodem uit klei, in het N.O. uit laagveen; het middendeel bestaat uit diluviaal zand; de geheele Zuidhelft uit grootendeels afgegraven hoogveen. De gemeente bestaat uit de dorpen B. of Bellingewolde, Vrieschelo en de Oude Schans, benevens verscheidene buurten en gehuch ten. 5600 Prot. inw.; landbouw, veeteelt, veenderij.