Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 20-03-2019

Bezwaar

betekenis & definitie

Bezwaar - (Ned. Bel. recht).

1° Hij, die van oordeel is, dat hij een te hooge belasting moet betalen, kan daartegen „bezwaar” maken. Verschillende colleges zijn met de rechtspraak over dergelijke bezwaren belast. ➝ Beroep.
2° In engeren zin noemt men „bezwaar” het b., dat men indient bij een administratieve vóórinstantie, welke op het bezwaar beslist, waarna de belastingplichtige eventueel nog ,,beroep” op een andere instantie kan instellen (➝ Beroep). Deze laatste instantie behandelt dan beroepszaken.

Administratieve vóórinstanties zijn o.a.:

a) de inspecteurs der directe bel. of der registratie en domeinen, inzake primitieve aanslagen in de inkomsten-, gemeentefonds-, vermogens- en verdedigingsbel., eerstgenoemden tevens inzake alle aanslagen personeele bel.; van deze vóórinstantie staat beroep open op den raad van beroep voor de directe bel. (➝ Beroep I, 1).
b) De schattingscommissies, inzake primitieve aanslagen in de inkomsten- en gemeentefondsbel. met beroep op den raad van beroep.
c) De inspecteurs der accijnzen inzake aanslagen en teruggaven omzetbel.; van deze vóórinstantie staat beroep open op de tariefcommissie (➝ Beroep I, 5).
d) De directeur der dir. bel., inv. en acc.. inzake toepassing van de tarief wet 1924; met beroep op de tariefcommissie (➝ Beroep I, 5).
e) De gemeenteraad, c.q. de bij verordening aangewezen ambtenaar, inzake gemeentelijke belastingen. Ook hier bestaat beroep op den raad van beroep.

Deze administratieve vóórinstanties zijn geen beroepsinstanties; recht spreken in eigen zaak doen zij niet. Zij zijn bedoeld als hulpmiddel om te trachten, de gerezen geschillen op de eenvoudigste en voor beide partijen (belastingplichtige en fiscus) minst kostbare wijze op te lossen en onnoodigen toeloop op de beroepsinstanties te voorkomen.

Het geschrift, waarmede men zijn bezwaar kenbaar maakt, heet bezwaarschrift. Dit moet worden ingediend binnen een in de betreffende wetten gestelden termijn (➝ Overschrijden van in belastingwetten gestelde termijnen).


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!