2020-02-27

Bezwaar

Een bezwaar is een protest van een burger tegen een bepaald overheidshandelen. Daarnaast wordt het in civiele kwesties ook als zodanig aangeduid.

2020-02-27

bezwaar

bezwaar - Zelfstandignaamwoord 1. bedenking Zijn bezwaar werd direct behandeld en opgelost. 2. moeilijkheid, nadeel Het plan om midden in de stad een windturbine te plaatsten heeft grote bezwaren. bezwaar - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van bezwaren ♢ Ik bezwaar 2. gebiedende wijs van bezwaren ...

2020-02-27

Bezwaar

BEZWAAR, o. (bezwaren), last, moeite: de spoedige vervulling van dien post zal wel geen bezwaar geven; een berg van bezwaren; — ik heb bezwaar, zoo spoedig toe te treden, ik heb er wel iets tegen; — hij ziet er geen bezwaar in. zijn vriend te bedriegen. ontziet zich niet; — tegenwerping, bedenking mijne bezwaren zijn nog niet uit den weg geruimd; bezwaren maken; — dat is een grondwettig bezwaar; — bezwaren tegen den Geest der Eeuw, titel van een werk van Da Costa; — (onder stadspredi...

2020-02-27

Bezwaar

Een bezwaar is het gebruik maken van een ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid, om een voorziening tegen een besluit te vragen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

2020-02-27

bezwaar

bezwaar - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-zwaar 1. waardoor het niet ideaal is ♢ er is één bezwaar tegen zijn plan: het is te duur 2. argument ertégen ♢ mijn voornaamste bezwaar is dat het te duur is Zelfstandig naamwoord: be-zwaar het bezwaar de bezwaren...

2020-02-27

Bezwaar

Bezwaar (Overdracht van), verrekening van gelden tusschen Depart. van Algem. Bestuur onderling of wel verrekening van gelden van het eene op het andere dienstjaar of van het eene op het andere begrootingsartikel.

2020-02-27

bezwaar

bezwaar - o. (bezwaren), 1. last, moeite: een berg van bezwaren; het leven is vol bezwaren; 2. (in het bijzonder) iets dat de verwezenlijking van iets moeilijk maakt, onwenselijke omstandigheid: dat is een grondwettig -; 3. (financiële) druk, last: buiten van de schatkist; 4. bedenking: — maken; hij ziet er geen — in, zijn vriend te bedriegen, ontziet zich niet; tegenwerping: mijn bezwaren zijn nog niet uit de weg geruimd; tegen een belastingaanslag, klacht over te hoge aanslag.

2020-02-27

Bezwaar

Bezwaar - (Ned. Bel. recht). 1° Hij, die van oordeel is, dat hij een te hooge belasting moet betalen, kan daartegen „bezwaar” maken. Verschillende colleges zijn met de rechtspraak over dergelijke bezwaren belast. ➝ Beroep. 2° In engeren zin noemt men „bezwaar” het b., dat men indient bij een administratieve vóórinstantie, welke op het bezwaar beslist, waarna de belastingplichtige eventueel nog ,,beroep” op een andere instantie kan instellen (➝ Beroep). Deze laatste instantie be...