Wat is de betekenis van bezwaar?

2023-06-04
Begrippenlijst Vreemdelingenbeleid

Ministerie van Justitie (2022)

Bezwaar

Als de Staatssecretaris van Justitie of de korpschef een aanvraag om toelating op reguliere gronden heeft afgewezen kan een vreemdeling, indien hij het niet met de beslissing eens is, de Staatssecretaris van Justitie verzoeken om een herziening van de beslissing. De bezwaarprocedure mag in beginsel in Nederland worden afgewacht. Zie ook administrat...

Lees verder

Direct toegang tot alle 16 resultaten over bezwaar?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-04
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

bezwaar

bezwaar - Zelfstandignaamwoord 1. bedenking Zijn bezwaar werd direct behandeld en opgelost. 2. moeilijkheid, nadeel Het plan om midden in de stad een windturbine te plaatsten heeft grote bezwaren. bezwaar - Werkwoord 1. eerste pe...

Lees verder
2023-06-04
Begrippenlijst gerechtsdeurwaarders

De Schout Gerechtsdeurwaarders (2019)

Bezwaar

Een bezwaar is een protest van een burger tegen een bepaald overheidshandelen. Daarnaast wordt het in civiele kwesties ook als zodanig aangeduid.

2023-06-04
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

bezwaar

bezwaar - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-zwaar 1. waardoor het niet ideaal is ♢ er is één bezwaar tegen zijn plan: het is te duur 2. argument ertégen ♢ mijn voornaamste bezwaar is dat het t...

Lees verder
2023-06-04
Woordenboek van het Kadaster

Kadaster (2017)

Bezwaar

Een bezwaar is het gebruik maken van een ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid, om een voorziening tegen een besluit te vragen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

2023-06-04
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon (2003)

Bezwaar

Onder het maken van bezwaar wordt verstaan: het gebruik maken van de ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid, voorziening tegen een besluit te vragen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (artikel 1:5, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht). De bezwaarprocedure is net als de administratief-beroepsprocedure een voor...

Lees verder
2023-06-04
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Bezwaar

s.n., biswier (it), swierrichheit, slimmens, bitinking; groot, boppelêst, ballêst, biswiering; bezwaren, heakken en oezen, innen en oanen, fiven en seizen; ergens geenin zien, earne net oer kreune; zonder —, sachts, safts, sêfts; altijd bezwaren zien, a...

Lees verder
2023-06-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Bezwaar

o. (bezwaren), 1. last, moeite: een tocht vol moeiten en bezwaren ; een berg van bezwaren ; het leven is vol bezwaren ; — in ’t bijz. : iets dat de verwezenlijking: van iets moeilijk maakt, onwenselijke omstandigheid: aan dat plan zijn veel bezwaren verbonden ; dat is een grondwettig bezwaar; (onder stadspred...

Lees verder
2023-06-04
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

bezwaar

o. bezwaren (1 moeilijkheid, last, beletsel; 2 bedenking): 1. een berg bezwaren; dat is geen bezwaar; de bezwaren dezer reis; 2. tegen dat voorstel had (of: opperde, maakte) men bezwaar (of: bezwaren); bezwaren indienen, klachten; bezwaar tegen beklaagde; nog: buiten bezwaar van de schatkist, zonder vergoeding door het rijk.

Lees verder
2023-06-04
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Bezwaar

Bezwaar - (Ned. Bel. recht). 1° Hij, die van oordeel is, dat hij een te hooge belasting moet betalen, kan daartegen „bezwaar” maken. Verschillende colleges zijn met de rechtspraak over dergelijke bezwaren belast. ➝ Beroep. 2° In engeren zin noemt men „bezwaar” het b., dat men indient bij een administratieve vóórinstantie, welke op het bezwaar besli...

Lees verder
2023-06-04
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

bezwaar

(bə'zwa:r) o. (bezwaren) 1. Algm. iets dat bezwaart (2), op iemand of iets drukt : een berg van bezwaren; dat is geen –; ik zie er geen – in; ik heb er geen – van; een – opheffen. Syn. hinderpaal, moeilijkheid. 2. Inz. a. geldelijke last : buiten – van de schatkist; ten bezware van iemand, op zijn kosten. b. recht...

Lees verder
2023-06-04
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Bezwaar

o. (bezwaren), 1. last, moeite: een berg van bezwaren; het leven is vol bezwaren; 2. (in het bijzonder) iets dat de verwezenlijking van iets moeilijk maakt, onwenselijke omstandigheid: dat is een grondwettig -; 3. (financiële) druk, last: buiten van de schatkist; 4. bedenking: bezwaar maken; hij ziet er geen bezwaar in, zijn vriend te bedriege...

Lees verder
2023-06-04
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Bezwaar

Bezwaar (Overdracht van), verrekening van gelden tusschen Depart. van Algem. Bestuur onderling of wel verrekening van gelden van het eene op het andere dienstjaar of van het eene op het andere begrootingsartikel.

2023-06-04
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Bezwaar

Last, moeilijkheid, bedenking, tegenwerping, grief.

2023-06-04
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Bezwaar

BEZWAAR, o. (bezwaren), last, moeite: de spoedige vervulling van dien post zal wel geen bezwaar geven; een berg van bezwaren; — ik heb bezwaar, zoo spoedig toe te treden, ik heb er wel iets tegen; — hij ziet er geen bezwaar in. zijn vriend te bedriegen. ontziet zich niet; — tegenwerping, bedenking mijne bezwaren zijn nog niet ui...

Lees verder
2023-06-04
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Bezwaar

Bezwaar, o. (...aren), last; (fig.) moeite, moeijelijkheid; grief; ik heb er geen - tegen; iemands bezwaren uit den weg ruimen; het leven is vol bezwaren. *-D, vd. zie BEZWAREN. -, bn. en bijw. beladen; bezorgd; een - geweten; zich - maken over, beangstigd zijn. *-DER, m. (-s). *-STER, v. (-s). *-DHEID, v. gmv. moeijelijkheid; last; kommer, angs...

Lees verder