Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Gepubliceerd op 29-11-2021

Oorlog

betekenis & definitie

de kunst om menschenlevens te vernietigen ter bereiking of ter bestrijding van eerzuchtige of hebzuchtige oogmerken van vorsten of volken. Onder de ontelbare menigte oorlogen, die sedert de schepping der wereld het geluk der menschen hebben verwoest, zijn er vele, die hunnen naam dragen naar het jarental, dat ze geduurd hebben, bijv.;

de 7-jarige O. Zie ZEVENJARIGE OORLOG

de 30-jarige O. Zie DERTIGJARIGE OORLOG

de 80-jarige 0. Zie TACHTIGJARIGE OORLOG

de 100-jarige O. zoo noemt men den langen, bloedigen worstelstrijd tusschen Frankrijk en Engeland, die,van! 337 tot 1437, de regeering beroerd heeft van de volgende vorsten, nl. in Frankrijk: Filips VI van Valois, Jan II, de Karels V, VI en VIl, en in Engeland: Eduard III, Richard II, de Hendrikken IV, V en Vl.

Bondgenooten-O., ook Marsische O. genaamd, heet de O., die anno 91 v. Chr. uitbrak tusschen de Romeinsche republiek, en de natiën, die met de Romeinen in bondgenootschap stonden; in dien O. speelden de Marsen de grootste rol. De volkeren van Italië, partij trekkende van de inwendige verdeeldheden der republiek, en zich beroepende op de door de Gracchen gedane beloften, meenden van den senaat te kunnen eischen, dat hun het romeinsch burgerrecht verleend wierd, met al de privilegiën, aan den titel van Romeinsch burger verbonden. Dit aanzoek werd op eene krenkende wijze door den senaat afgewezen; en wat meer zegt, de tribuun Livius Drusus, die voorde Italianen had gepleit om hun het burgerrecht toe te kennen, werd in het Forum door de patriciërs vermoord. Dit was het sein tot den openbaren oorlog. De Marsen vormden met verscheidene andere steden eenen Bond, waarvan Corfininm de hoofdslad werd.Aanvankelijk bevochten de Bondgenooteneenige overwinningenop deromeinsche veldheeien;doch het duurde niet lang of ze werden totaal verslagen bij Ascnlum; de voornaamste der in opstand gekomene steden moesten zich overgeven, en na drie jaren worstelens verzochten de Bondgenooten om den vrede (87), die hun toegestaan werd.

Een andere Bondgenooten-O. is die, welke van 359 tot 356 v. Chr. in Griekenland gevormd werd tusschen het machtige Atliene en zijne koloniën. Overigens moeten wij verwijzen naar de artikels: HEILIGE, MEDISCHE, MITHRIDATISCHE, PELOTON NEEZISCHE.PUNISCHE,RELIGIE-, SUCCESSIE-OORLOGEN; ITALIAANSCHEO.,TROJAANSCHEO., RUSSISCH-OOSTERSCHE O., enz.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.