Synoniemen van Oorlog

2019-11-18

Oorlog

Oorlogen en geruchten van oorlog, strijd en vijandschap, een dreigende sfeer. Deze uitdrukking komt uit Matteüs 24:6, ‘Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet’ (NBG-vertaling; vergelijk ook Marcus 13:7; de NBV heeft op beide plaatsen ‘oorlogen en oorlogsdreiging’). Ze staat tussen de gebeurtenissen die het einde der tijden, het Laatste Oordeel, zullen aankondigen. Niet zeer f...

2019-11-18

oorlog

(de; -en) fig. - vijandschap tussen renners en/of wielerploegen, bv. als in ‘wielrennen is oorlog’, een variatie op Rinus Michels’ ‘voetbal is oorlog’. • Gerrit Solleveld, met klare stem: ‘Ja, natuurlijk draaiden wij onze kloten af voor Maassen, maar wat dacht je dat die mannen van Post deden? Het was oorlog voor die tussensprints. Zij zorgden er wel voor dat Frans geen seconde kon oprapen...’. (SMEEG)

2019-11-18

Oorlog

Oorlog - Zie: Verzets- en bevrijdingsmonumenten.

2019-11-18

oorlog

oorlog - zelfstandig naamwoord uitspraak: oor-log 1. strijd tussen twee of meer landen of volken ♢ er is nog altijd oorlog in het vroegere Joegoslavië 1. deze landen voeren oorlog [ze vechten met elkaar] 2. Duitsland verklaart Nederland de oorlog [zegt dat ze gaan vechten]...

2019-11-18

Oorlog

Oorlog - Als uiterste middel (ultima ratio) om een geschil op te lossen nemen de staten de toevlucht tot den oorlog. In zijn ideëele beteekenis is de oorlog het middel van een staat om zichzelf met de wapens recht te verschaffen, nadat alle andere middelen daartoe hebben gefaald. Oorlog wordt onderscheiden in veld- en vestingoorlog; eerstgenoemde weer in bewegings- en stellingoorlog; wordt er plaatselijk of algemeen opgetreden in kleine strijdgroepen, staande buiten het legerverband (doch doorg...

2019-11-18

Oorlog

Oorlog m. (-en), een strijd tusschen twee of meer volkeren, vorsten of staten: een aanvallende, een verdedigende oorlog; oorlog ter zee, te land; den oorlog verklaren; — de kleine oorlog, het buit maken van convooien, bestoken van detachementen, over vallen van geïsoleerde posten enz.; — zaken van oorlog, zaken den oorlog betreffende; — het departement van oorlog, dat het opperbestuur des legers uitmaakt, ook wel alleen oorlog genoemd; — de minister van oorlog, die aan het hoofd van het...

2019-11-18

Oorlog

Oorlog noemt men eene gewelddadige botsing tusschen verschillende volken of Staten of ook wel tusschen verschillende partijen in denzelfden Staat. In dit laatste geval is hij een burgeroorlog. In het eerste geval kan hij zich tot twee verschillende Staten bepalen, maar zich ook tot een algemeenen oorlog uitbreiden. Men spreekt voorts van godsdiensten onafhankelijkheids-oorlogen, wanneer die aangelegenheden in den strijd betrokken zijn, — alsmede van een aanvallenden (offensieven) en van een ve...

2019-11-18

Oorlog

zie Krijg.

2019-11-18

oorlog

oorlog - Open en officieel verklaard vijandelijk gewapend conflict tussen naties of partijen binnen een natie.

2019-11-18

Oorlog

is de georganiseerde strijd tussen staten of tussen een groep burgers en de regering (burgeroorlog). De redenen, waarom men oorlog voert, zijn velerlei; veroveringszucht, neiging tot uitbreiding van gebied, godsdiensttwisten, roem van veldheren of koningen enz. In onzen tijd is het veelal het uiterste middel, om een geschil tussen twee of meer staten op te lossen, of het middel van een staat om zich, nadat alle andere mogelijkheden zijn uitgeput, met geweld ’ van wapenen r e c h t te versc...

2019-11-18

Oorlog

Motief voor vredesbeweging. — Schot brengen in wapenvoorraad.

2019-11-18

Oorlog

A) Definitie en natuurrecht. O. is een van de groote rampen, die in den loop der eeuwen de wereld hebben geteisterd. Daar hij echter van den vrijen wil der menschen schijnt af te hangen, is de vraag: wanneer is volgens de Kath. moraal oorlogvoeren geoorloofd? a) Oorlogvoeren is niet steeds en in zich ongeoorloofd. In het O.T. werden o. gevoerd op bevel van God. Het N. T., in letter en geest, veroordeelt evenmin elk wapengeweld. „Weerloosheid” kan een heldhaftige daad zijn van prijs...