Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

Gepubliceerd op 24-11-2020

STICHTING HET ZEEUWSE LANDSCHAP

betekenis & definitie

Opgericht 3 april 1936; statutair gevestigd te Middelburg; kantoorhoudend in het Koetshuis op landgoed Landlust te Heinkenszand. De Stichting kent een Dagelijks Bestuur (3 leden), een Bestuur (7-11 leden) en een Stichtingsraad (min. 35 leden).

Eén bestuurslid kan worden aangewezen door G.S. van Zeeland. De Stichting heeft 12 medewerkers waaronder een direkteur.Doel, samengevat: De bevordering in de provincie Zeeland van het behoud van natuur- en landschapsschoon in de ruimste zin.

Dit doel wordt nagestreefd door het in eigendom of in beheer verwerven, inrichten en exploiteren van de goederen, door het zich wenden tot de overheid en particulieren teneinde steun te verkrijgen, door het bijeenbrengen van gelden, door het geven van voorlichting enz. De exploitatielasten bedroegen in 1982 ƒ 890.011,-. De belangrijkste inkomsten worden verkregen uit subsidies van de Provincie Zeeland, het Ministerie van Landbouw en Visserij, vrijwel alle Zeeuwse gemeenten en de 1800 donateurs.

Overzicht beheersobjecten naar de stand per 1 januari 1983. Achter de naam beheersopp. afgerond op hele hectaren.

Zeeuws-Vlaanderen.

Verdronken Land van Saeftinghe 2595

De Hooge Platen 860

Het Zwin en de Kievittepolder 63

Verdronken Zwarte Polder 55

Paulinaschorren 45

Grote Gat te Oostburg 30

De Reep in de Hendricuspolder 10

West Zeeuws-Vlaamse dijken 3

Inlaag Hoofdplaat 2

Inlaag Kruispolderkaai 3

Noord-Beveland.

Inlagen ‘Thoornpolder’, ‘ Vlietepolder’, ‘s-Gravenhoek’, ‘Keihoogte’ en ‘Oesterput’

45

Walcheren.

Landgoed Ter Hooge 46

Heggegebied Arnemuiden 2

Vliedbergen 3

St.-Philipsland.

Krabbekreek 127

Rumoirtschorren 7

Bruintjeskreek 86

Schouwen-Duiveland.

Zuiddijk(Dreischor) 1

Zuid-Beveland.

YersekeMoer 132

WeelindeHeerenpolder 13

Schenge 16

Westeindse Weel 8

Landgoed Landlust 3

Vliedbergen 6

→ tSlaakje 2

Dijken en kleine landschapselementen 5

Totaal 4168 ha

Voorts heeft de Stichting wandelrechten in de Zeepeduinen (380 ha), jachtrechten op het Veerse Meer (2000 ha) en verschillende plantrechten op de dijken in West ZeeuwsVlaanderen.

Per 1 januari 1983 beheerde de Stichting 4168 ha. Daarnaast heeft zij wandelrechten in de Zeepeduinen, jachtrechten op het Veerse Meer en plantrechten op dijken in ZeeuwsVlaanderen.

Excursies:

In 1982 werden 400 excursies georganiseerd, deelname 11.500 personen. De meest bekende excursie is die door het Verdronken Land van → Saaftinge.

Voorlichting:

de Stichting geeft tezamen met 2 andere organisaties ‘Zeeuws Nieuws’ uit (sinds maart 1984 ’Wantij’), waarin voorlichting gegeven wordt over aspekten van de natuur- en landschapsbescherming. Voorts geeft zij lezingen en beschikt zij over een voorlichtingsstand.

De beheersgebieden zijn o.m. van belang voor het behoud van het karakteristieke Zeeuwse Landschap, het behoud van de vogelstand en karakteristieke plantengemeenschappen. De Stichting beheert veel buitendijkse gronden. Deze zijn van internationale betekenis als broed-, rust- en fourageergebied voor vogels en herbergen zeldzame plantengemeenschappen. Het reservaat Yerseke Moer is het belangrijkste oudlandreservaat van Zeeland. De jacht op het Veerse Meer wordt door de Stichting gepacht, teneinde het gebied als waterwildreservaat te beheren. Er wordt echter niet gejaagd.

Het beheer van de terreinen wordt gevoerd op basis van de door de Stichting opgestelde beheersplannen. De Stichting heeft een eigen Natuurwetenschappelijke Adviescommissie.