Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

Gepubliceerd op 22-01-2020

MUSEUM

betekenis & definitie

Het Fr. verleden wordt behalve in monumenten van geschiedenis en kunst, in taal en volkskarakter, ook bewaard in een 30-tal M.s en oudheidkamers. De 15 M.s zijn: te Lwd.: Fr.

M., Princessehof, Pier Pander-M. en -tempel, Fr. School-M., Fr. natuurhistorisch M.

Buiten Lwd.: Fr. Scheepvaart-M te Sneek, ’t Coopmanshuis en Planetarium te Franeker; het Hannemahuis te Harlingen, het Hidde Nijland-Af. te Hindeloopen, het kerk-M. te Janum, streek-M.

Fogelsanghstate te Veenklooster, het landbouw-M. in Staniastate te Oenkerk, nat. historisch M. te Dokkum en Terschelling. Daarnaast bestaan 16 oudheidkamers de grens met museum is soms moeilijk aan te geven - en wel te Balk, Bolsward, Dokkum, Drachten (Bleekerhûs), Eernewoude (It Kokelhûs), Grouw,Heerenveen, Marsum (Popta-slot), Sloten, Sneek (Schutterskamer), Terschelling (Behouden huys), Twizel (S.Kloosterman-hûs), Veenwouden (Schierstins), Vlieland (Tromphuis), Wolvega, Workum.

Zie: Friesland toen, nu en straks (1952), 317-327; De Fr. musea en oudheidkamers (z.j.).Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.