Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 08-01-2020

Klagen

betekenis & definitie

is de uiting van droefheid en smart, in woorden en uitroepen. Onder Israël ging dit vergezeld van gebaren en zinnebeeldige teekenen, zooals het aantrekken van zakken, het strooien van asch op zijn hoofd, het scheuren van zijn kleed.

Men vindt in de Heilige Schrift klachten over eigen lijden en zonde, over het lijden van anderen, of van zijn volk; over het algemeen verderf; over geleden onrecht. De geloovige klaagt niet voor zich heen, maar legt zijn klacht neer voor God.

En dit is dan niet een bittere ontboezeming over wat hem overkomt, of een aanklacht tegen God, maar een openlegging van den nood zijner ziel voor zijn Vader in de hemelen die machtig is in zijn nood te voorzien. In de wereld van thans is velerlei klacht op alle gebied, maar wordt het woord vaak vergeten: „wat klaagt dan een levend mensch, een ieder klage vanwege zijn zonden” (Klaagl. 3 : 39).