2019-09-23

Zedelijk lichaam

Abstract lichaam, niet vleselijk lichaam. Ander woord voor rechtspersoon en voor instelling. Vereniging van personen met rechtspersoonlijkheid in het algemeen. Maar in het bijzonder: voorzover niet onder een speciale regeling gebracht. Tot voor kort geregeld in de Tiende Titel van ons Burgerlijk Wetboek. Deze Tiende Titel is bij de invoering van Boek 2 nieuw BW vervallen.

2019-09-23

Zedelijk lichaam

Zedelijk lichaam - vereeniging van personen of publiekrechtelijk lichaam (rijk, provincie, gemeente, enz.). Veelal onderscheidt men het z. l. van de maatschap, doordat de eerste in tegenstelling met de laatste niet winstverdeeling beoogt, althans niet behoeft te beoogen. — Volgens art. 1691 B. W. zijn alle wettig bestaande z. l., evenals particuliere personen, bevoegd tot het aangaan van burgerlijke handelingen, behoudens de openbare verordeningen, waarbij die bevoegdheid mocht zijn gewijzigd,...

Lees verder
2019-09-23

Zedelijk lichaam

Zedelijk lichaam - een vereeniging van personen tot een rechtspersoon. Deze vereeniging geschiedt met een bepaald doel, zonder het oogmerk te hebben, geldelijk voordeel te behalen, en dat niet strijdig mag zijn met de wet of de goede zeden.

2019-09-23

Zedelijk lichaam

zie Rechtspersoon.