Wat is de betekenis van werk?

2019
2022-08-15
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

werk

werk - Zelfstandignaamwoord 1. dat wat gedaan moet worden, klus, arbeid, karwei Het werk dat moest gebeuren, is voltooid. 2. beroep Het werk van Hans is buschauffeur. 3. de plek waar men werkt, werkplek Hans kwam van...

Lees verder
2018
2022-08-15
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

werk

werk - zelfstandig naamwoord 1. het verrichten van een taak ♢ je mag onder het werk niet roken 1. werk in uitvoering [hier wordt gewerkt] 2. alles in het werk stellen om ......

Lees verder
2000
2022-08-15
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Werk

Het werk zijner handen, dat wat hij (God) heeft gemaakt; (van een persoon) zijn werk, of de opbrengst ervan. Ook in de eerste of tweede persoon: mijner, uwer. Deze uitdrukking komt onder meer voor in Jesaja 45:11, ‘Zo zegt de HERE, de Heilige Israëls, en zijn Formeerder: Vraagt Mij naar de toekomstige dingen, vertrouwt Mij mijn zonen en het werk mi...

Lees verder
1998
2022-08-15
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Werk

het - gaat voor het meisje zie de dienst gaat voor het meisje.

Lees verder
1990
2022-08-15
BDI

BDI terminologie

werk

1. elk geestesprodukt op het terrein van wetenschap of kunst, ongeacht de drager waarop en de versies waarin het is vastgelegd. 2. de totale produktie van een schrijver of kunstenaar. - oeuvre.

Lees verder
1981
2022-08-15
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

werk

vlasvezels met een korte lengte, die bij het hekelen van vlas of hennep in de hekeltanden blijven hangen. Deze vlasvezels worden omgewerkt tot goedkope garens en worden gebruikt voor het afdichten van buisleidingen, als opvulsel voor kussens en voor het reinigen van machineonderdelen.

1976
2022-08-15
Yoga lexicon

Verklarend handwoordenboek

WERK

hoewel veel mensen denken dat Yoga louter een kwestie is van stilzitten [dwz mediteren] en nietsdoen, is w. in alle yogasystemen van groot belang. In de oosterse Ashrams wordt hard gewerkt. Meestal zijn het selfsupporting ondernemingen met een uitgebreide moestuin, een weverij, bakkerij, etc. Belangrijker is echter het charitatieve w. En het is de...

Lees verder
1973
2022-08-15
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Werk

o. (-en), 1. het werken, arbeiden, zuiver als handeling: aan het werk gaan, beginnen te arbeiden; zijn werk doen; er is veel werk aan de winkel, veel te doen; dat is mijn werk niet, mij niet opgedragen; publieke werken, van openbaar belang; het werk staken, ermee ophouden, m.n. een staking houden; een zwaar, een moeilijk werk; dat is niet ieders we...

Lees verder
1971
2022-08-15
Watersport A-Z

Watersport A-Z, Kramer (1971)

Werk

Werk - uitgeplozen getaand touw waarmee gebreeu wd wordt.

1965
2022-08-15
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

WERK

arbeid, verplichte fysieke of verstandelijke activiteit die door de maatschappij geëist wordt of die men zichzelf oplegt met het oog op een te bereiken doel. Arbeid verschilt van spel door het gedwongen karakter ervan.

1954
2022-08-15
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Werk

bestaat uit een verwarde vezelmassa van vlas, hennep e.d., die bij het hekelen achter de pennen is blijven zitten. W. wordt gebruikt voor het dichtmaken van naden.

1952
2022-08-15
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Werk

s.n., wurk (it), arbeid; zwaar —, karwei (it), put, hys; — op de gis, rûswurk (it); slecht —, wanwurk (it); — buitenshuis, útwurk (it); een omslachtig stuk —, in hiele operaesje; — hebben, vinden, oanslach hawwe, fine; — zoeken, op karwei...

Lees verder
1950
2022-08-15
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Werk

o. (-en), 1. het werken, arbeiden, zuiver als handeling : aan het werk gaan, beginnen te arbeiden ; zich aan het werk zetten; van het werk vermoeid zijn ; onder het werk mag er niet gerookt worden ; het werk staken, er mede ophouden, inz. een werkstaking houden; — met betr. tot de aard van hetgeen verricht m...

Lees verder
1949
2022-08-15
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Werk

ook Hede of Snuit, geplozen touw of korte vlasvezels, voor het dichten (breeuwen) van naden.

1937
2022-08-15
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

werk

I. o. (afvaldraden van vlas of hennep, uitgeplozen touwwerk): werk pluizen. II. o., in bet. 3, 4 werken (1 arbeid; taak; 2 moeite, inspanning; 3 daad; 4 hetgeen voortgebracht is inz. door de geest: gedicht, toonzetting, beeldhouwwerk; 5 kunstig samengesteld raderwerk): 1 aan het werk gaan; aan het werk! zijn werk maken, schoolwerk; onder het werk,...

Lees verder
1933
2022-08-15
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Werk

afval v. → vlas, wordt gebruikt om te → breeuwen, enz.

1933
2022-08-15
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Werk

vlasafval of uitgeplozen oud touw, waarmede de naden van houten scheepsrompen en dekken worden gedicht; daarna worden zij met pek bestreken. Vgl. ➝ Werkgaren.

1916
2022-08-15
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Werk

Werk - verward vezelafval, dat bij het hekelen van vlas en hennep blijft zitten ; wordt gebruikt voor het spinnen van garens van geringere kwaliteit of voor vul- en dichtmateriaal van houtnaden en pijpverbindingen.

1898
2022-08-15
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Werk

Het begrip werk heeft 2 verschillende betekenissen: 1. werk - WERK, o. grove verwarde draden van vlas of hennep die bij het hekelen afvallen; (zeew.) gepluisd touwwerk om de naden en voegen der planken te breeuwen: met werk stoppen, breeuwen. 2. werk - WERK, o. (-en), arbeid, bezigheid; moeite, inspanning: een zwaar, een moeilijk werk; licht, gema...

Lees verder
1898
2022-08-15
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Werk

zie Arbeid.