2019-11-22

Rechterlijke macht

Rechters en officieren van justitie. De rechters worden tot de zittende magistratuur gerekend en de officieren van justitie tot de staande magistratuur. De rechter blijft zitten tijdens de zitting, de officier van justitie voert staande het woord.

2019-11-22

Rechterlijke macht

Het geheel van rechtsprekende organen (waaronder de rechtbanken, hoven en Hoge Raad) en het Openbaar Ministerie. Zie ook: Gerechtshof, Hoge Raad, Openbaar Ministerie (OM), Rechtbank

2019-11-22

Rechterlijke macht

zie Magistratuur.

2019-11-22

rechterlijke macht

Geheel van rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad. Men spreekt ook wel van de gewone rechter.

2019-11-22

Rechterlijke macht

Rechterlijke macht, - 1) de macht met rechtspraak belast. In deze beteekenis in art. 165 Grw., bepalende, dat de r. m. alleen door rechters, welke de wet aanwijst, wordt uitgeoefend. Zie voor de tegenstelling met wetgevende en uitvoerende macht TRIAS POLITICA. 2) het ambtenarencorps, waaraan bij uitsluiting de kennisneming van alle twistgedingen over eigendom of daaruit voortspruitende rechten, over schuldvordering en andere burgerlijke rechten is opgedragen (art. 153 Grw.) en waaraan de gewone...

2019-11-22

Rechterlijke macht

Rechterlijke macht - te onzent de Hooge Raad, de Gerechtshoven (5), de Arrondissementsrechtbanken (23) en de Kantongerechten. De Hooge Raad, gevestigd te ’s Hage, is het hoogste gerechtshof, waarbij men in cassatie kan gaan. De 5 gerechtshoven zijn gevestigd te ’s Gravenhage, Amsterdam, ’s Hertogenbosch, Arnhem en Leeuwarden.

2019-11-22

Rechterlijke macht

Rechterlijke macht is in de eerste plaats dat deel van het staatsgezag, dat dient, om de rechtsorde te handhaven. Vervolgens verstaat men onder r. m. het geheel der personen, die met de uitoefening van dat deel van het staatsgezag zijn belast. Hiertoe behooren:1° De leden der r. m. in engeren zin, nl. zij, die rechtspraak uitoefenen, 2° De leden der griffie (→ Griffie; Griffier; Griffierechten), 3° De leden van het O. M. (→ Openbaar Ministerie), welke beide groepen bij de h...