Wat is de betekenis van Raad van beroep?

2023-12-09
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Raad van beroep

In ons land functioneren tien raden van beroep die uitspraken doen in geschillen omtrent de uitvoering van sociale en volksverzekeringen. In Utrecht is de Centrale Raad van Beroep gevestigd, de hoogste beroepsinstantie voor deze kwesties.

2023-12-09
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Raad van Beroep

zie Beroepswet.


Direct alle 7 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-09
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Raad van beroep

m. Raden van beroep (college, waarop men bij geschillen zich kan beroepen, inz. rijksinstelling, waarop men zich bij belastinggeschillen kan beroepen om recht te krijgen).

2023-12-09
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Raad van Beroep

1° Voor de directe belastingen, administratieve rechter; er zijn in Nederland 15 raden van beroep. Zij zijn belast met rechtspraak inzake de directe ➝ belastingen, de dividend- en tantième-, de coupon- en alle gemeentelijke belastingen. ➝ Beroep. 2° De Raden van Beroep voor de Ned. sociale verzekering zijn de organen, die belast zijn...

2023-12-09
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

raad van beroep

Ned. beroepsinstantie voor de sociale verzekering die berust op de Beroepswet van 1955 (daarvoor op de Beroepswet van 1902), houdende nieuwe regeling van de organisatie en de procedure van de Centrale Raad van Beroep en de raden van beroep. De behandeling van een rechtsgeding vindt steeds plaats voor een college, dat uit drie personen bestaat, een...

2023-12-09
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Raad van beroep

Raad van beroep - een lichaam, ingesteld volgens de wet van 20 April 1895 (Stbl. 54) gewijzigd bij de wet van 9 Juli 1906 (Stbl. 190) bestaande uit 24 leden, waarvan worden benoemd zes door de Koningin op voordracht van den minister van Financiën, drie door de Arrondissements-rechtbank te Amsterdam, drie door die te Rotterdam en twee door ieder van...

2023-12-09
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Raad van beroep

zie Ongevallenwet en Vermogensbelasting.

Gerelateerde zoekopdrachten