Wat is de betekenis van Raad van State?

2024-02-25
Begrippenlijst Belgische overheid

Vlaams Parlement (2022)

Raad van State

Raad van State. De Raad van State is een instelling die adviezen geeft over nieuwe wetten en decreten. De Raad van State gaat na of de wetten of decreten in overeenstemming zijn met de Grondwet en met andere wetten en besluiten. De Raad controleert ook de wetgevingstechnische kwaliteit ervan. Ze controleert bijvoorbeeld of de wetgeving correct gefo...

2024-02-25
Samenvattingen Wikipedia

Wiki (2017)

Raad van State

De taken van de Raad van State zijn vastgelegd in artikel 73 - 75 van de Nederlandse Grondwet en in de Wet op de Raad van State. In 2010 werd bij een herstructurering van de Wet op de Raad van State de bepaling opgenomen dat een lid van de Afdeling bestuursrechtspraak dat betrokken is geweest bij de totstandkoming van een advies van de Raad niet ma...

2024-02-25
Begrippen in de Rechtspraak

Ensie (2016)

Raad van State

Hoogste adviescollege van de staat dat adviseert over alle wetsontwerpen en algemene maatregelen van bestuur; de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist in hoogste instantie in geschillen over besluiten van overheidsorganen.

2024-02-25
Begripppenlijst Tweede Kamer

Winish Ganesh (2012)

Raad van State

De Raad van State heeft in Nederland twee functies: zij is onafhankelijk adviseur van de regering en daarnaast is zij de hoogste bestuursrechter. Artikel 74 lid 1 van de Grondwet stelt: "de Koning is voorzitter van de Raad van State". Hieruit blijkt dat Koningin Beatrix kan worden aangemerkt als zijnde een adviseur van de regering. Artikel 73 lid 1...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-25
Juridische methoden begrippenlijst

Harm Kloosterhuis (2009)

Raad van State

adviescollege dat adviseert over wetsontwerpen en algemene maatregelen van bestuur; de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist in hoogste instantie in geschillen over besluiten van bestuursorganen.

2024-02-25
Lexicon van het Koninklijk Huis

F.J.J. Tebbe (2005)

Raad van State

Adviesorgaan van regering en parlement voor wetgeving en bestuur. Als Hoog College van Staat is het in grote mate onafhankelijk van andere overheidsinstellingen. De Raad moet volgens de Grondwet gehoord worden over vrijwel alle voorstellen van wet, over ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur en over voorstellen tot goedkeuring van verdragen...

2024-02-25
Basisboek Recht

O.A.P. van der Roest (2000)

Raad van State

Hoogste adviesorgaan voor onder meer de regering.

2024-02-25
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Raad van State

Raad van State, 1. Op 1.10.1531 door → Karel V opgericht. De Raad van State behoorde met de → Raad van Financiën en de → Geheime Raad tot de drie → Collaterale Raden. Deze Raden stonden de vorst of de landvoogd in de Nederlanden terzijde. De Raad van State, bestaande uit hoge edelen en geestelijken, moest een adviserend lichaam zijn, maar was in fe...

2024-02-25
Begrippenlijst Staatsinrichting

Rijksoverheid (1992)

Raad van state

De raad van state is het hoogste adviescollege van de regering.

2024-02-25
Politiek woordenboek

Marco Bunge (1985)

Raad van State

Het belangrijkste adviesorgaan van de regering. De Raad van State voorziet onder meer alle wetsvoorstellen van een (openbaar) commentaar. Dit college heeft ook een rechtsprekende taak. De voorzitter is de koningin. De vice-voorzitter is de feitelijke voorzitter.

2024-02-25
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Raad van State

1. Op 1.10.1531 door Karel v opgericht. Behoorde met de Raad van Financiën en de Geheime Raad tot de 3 → Collaterale Raden. De Raad van State, bestaande uit hoge edelen en geestelijken, moest een adviserend lichaam zijn, maar in feite was hij een ere-raad die maar zelden vergaderde en door wiens adviezen de vorst of landvoogd niet gebonde...

2024-02-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Raad van State

was oudtijds (16e eeuw) een adviserend lichaam. Ten tijde der Republiek was de R. een regerend lichaam, in het bijz. belast met de buitenlandse aangelegenheden. Sedert Grondwet 1814 wederom ook thans nog een adviserend lichaam. Voorzitter is de Koning; verder bestaat de R. uit een vice-voorzitter en 10 leden en verder uit staatsraden in buitengewon...

2024-02-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Raad van State

m. (college v. [N.-N. 14] personen met een vice-president en het hoofd v. d. staat als president, dat de kroon en de hoofden der departementen voorlicht).

2024-02-25
Woordenboek voor praktische kennis

Dr. L.M. Metz (1937)

Raad van State

Een regeeringscollege van 14 leden en een vice-voorzitter, terwijl de Koning van rechtswege voorzitter is. Buitendien kunnen er 15 staatsraden in buitengewonen dienst benoemd worden, die behalve reis- en verblijfkosten geen bezoldiging ontvangen. De Koning geeft alle wetsvoorstellen en besluiten aan dezen raad in overweging, doch is niet aan het ad...

2024-02-25
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Raad van state

adviseerend college, a/h hoofd waarvan de Koningin staat en waarvan de 14 leden v/h leven worden benoemd; de R. v. S. moet worden gehoord over alle wetsvoorstellen algemeene maatregelen v. bestuur en sommige Kon. Besi. Ook Prins Hendrik en Prinses Juliana maken deel uit v/d R. v. S.

2024-02-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Raad van State

(Ned.). 1° Tijdens de Republiek. Oorspr. adviseerend lichaam, werd zijn karakter bij instructie van 12 April 1588 gewijzigd: hij werd hoogste regeeringscollege, belast met een deel van de zorg voor de verhouding tot het buitenland, met het opperbevel van de krijgszaken, het beheer van de financiën der generaliteit en de uitoefening der rec...

2024-02-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Raad van State

('ra:t) m. hoog advizerend regeringskollege voor wetgeving en tot oplossing van geschillen van bestuur: de bestaat in Nederland sedert 1814, in België sedert 1946.

2024-02-25
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Raad van State

Reeds in de 16de eeuw bestond er in de Nederlanden een Raad van State, die den landvoogd in bestuurszaken van advies moest dienen. In de Republiek der Verenigde Nederlanden was de Raad van State eerst het hoogste regeringscollege, doch al spoedig verloor hij aan betekenis, vooral op het gebied der buitenlandse politiek. In 1795 werd dit college opg...

2024-02-25
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Raad van state

Raad van state. - 1) Volgens art. 74 Grw. worden samenstelling en bevoegdheid geregeld door de wet. Hieraan is uitvoering gegeven door de wet van 21 Dec. 1861, Stb. 129, laatstelijk gew. 26 Juli 1918, Stb. 499. De Koning is Voorzitter van den Raad en benoemt de leden. De Prins van Oranje heeft, nadat zijn 18de jaar is vervuld, van rechtswege zittin...

2024-02-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Raad van State

Ned. hoogste adviserende regeringscollege. Reeds tijdens Karel V en Filips II bestond een Conseil d’état (ingesteld op 1.10.1531), een raadgevend lichaam voor de ‘grandes et principales affaires’, d.w.z. de zaken van algemeen regeringsbeleid. De leden werden gekozen uit de aanzienlijkste edelen. In de Noordelijke Nederlande...