Wat is de betekenis van Raad van State?

2017
2021-09-27
Wiki

Samenvattingen van Wikipedia artikelen.

Raad van State

De taken van de Raad van State zijn vastgelegd in artikel 73 - 75 van de Nederlandse Grondwet en in de Wet op de Raad van State. In 2010 werd bij een herstructurering van de Wet op de Raad van State de bepaling opgenomen dat een lid van de Afdeling bestuursrechtspraak dat betrokken is geweest bij de totstandkoming van een advies van de Raad niet ma...

Lees verder
2016
2021-09-27
Rechtspraak

Begrippen in de rechtspraak

Raad van State

Hoogste adviescollege van de staat dat adviseert over alle wetsontwerpen en algemene maatregelen van bestuur; de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist in hoogste instantie in geschillen over besluiten van overheidsorganen.

2012
2021-09-27
Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Raad van State

De Raad van State heeft in Nederland twee functies: zij is onafhankelijk adviseur van de regering en daarnaast is zij de hoogste bestuursrechter. Artikel 74 lid 1 van de Grondwet stelt: "de Koning is voorzitter van de Raad van State". Hieruit blijkt dat Koningin Beatrix kan worden aangemerkt als zijnde een adviseur van de regering. Artikel 73 lid 1...

Lees verder
2009
2021-09-27
Juridische methoden

Begrippenlijst Juridische methoden.

Raad van State

adviescollege dat adviseert over wetsontwerpen en algemene maatregelen van bestuur; de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist in hoogste instantie in geschillen over besluiten van bestuursorganen.

2005
2021-09-27
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

Raad van State

Adviesorgaan van regering en parlement voor wetgeving en bestuur. Als Hoog College van Staat is het in grote mate onafhankelijk van andere overheidsinstellingen. De Raad moet volgens de Grondwet gehoord worden over vrijwel alle voorstellen van wet, over ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur en over voorstellen tot goedkeuring van verdragen...

Lees verder
2000
2021-09-27
Basisboek Recht

Basisboek Recht

Raad van State

Hoogste adviesorgaan voor onder meer de regering.

1994
2021-09-27
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Raad van State

Raad van State, 1. Op 1.10.1531 door → Karel V opgericht. De Raad van State behoorde met de → Raad van Financiën en de → Geheime Raad tot de drie → Collaterale Raden. Deze Raden stonden de vorst of de landvoogd in de Nederlanden terzijde. De Raad van State, bestaande uit hoge edelen en geestelijken, moest een adviserend lichaam zijn, maar was in fe...

Lees verder
1992
2021-09-27
Staatsinrichting

Staatsinrichting begrippen omschreven

Raad van state

De raad van state is het hoogste adviescollege van de regering.

1981
2021-09-27
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Raad van State

1. Op 1.10.1531 door Karel v opgericht. Behoorde met de Raad van Financiën en de Geheime Raad tot de 3 → Collaterale Raden. De Raad van State, bestaande uit hoge edelen en geestelijken, moest een adviserend lichaam zijn, maar in feite was hij een ere-raad die maar zelden vergaderde en door wiens adviezen de vorst of landvoogd niet gebonde...

Lees verder
1973
2021-09-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Raad van State

Ned. hoogste adviserende regeringscollege. Reeds tijdens Karel V en Filips II bestond een Conseil d’état (ingesteld op 1.10.1531), een raadgevend lichaam voor de ‘grandes et principales affaires’, d.w.z. de zaken van algemeen regeringsbeleid. De leden werden gekozen uit de aanzienlijkste edelen. In de Noordelijke Nederlande...

Lees verder
1954
2021-09-27
Groninger Encyclopedie

K. ter Laan

Raad van state

ingesteld 1531, bestaande uit de hoogste heren in het land, om in regeringszaken de Landvoogdes ter zijde te staan. In 1576 na de dood van de landvoogd Requesens nam de R. v. S. het bewind in handen. Na de moord op Prins Willem in 1584 werd de R. v. S. vernieuwd: 18 leden met prins Maurits als eerste raad. Na 't vertrek van Leicester in 1587 w...

Lees verder
1949
2021-09-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Raad van State

was oudtijds (16e eeuw) een adviserend lichaam. Ten tijde der Republiek was de R. een regerend lichaam, in het bijz. belast met de buitenlandse aangelegenheden. Sedert Grondwet 1814 wederom ook thans nog een adviserend lichaam. Voorzitter is de Koning; verder bestaat de R. uit een vice-voorzitter en 10 leden en verder uit staatsraden in buitengewon...

Lees verder
1937
2021-09-27
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Raad van State

Een regeeringscollege van 14 leden en een vice-voorzitter, terwijl de Koning van rechtswege voorzitter is. Buitendien kunnen er 15 staatsraden in buitengewonen dienst benoemd worden, die behalve reis- en verblijfkosten geen bezoldiging ontvangen. De Koning geeft alle wetsvoorstellen en besluiten aan dezen raad in overweging, doch is niet aan het ad...

Lees verder
1933
2021-09-27
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Raad van state

adviseerend college, a/h hoofd waarvan de Koningin staat en waarvan de 14 leden v/h leven worden benoemd; de R. v. S. moet worden gehoord over alle wetsvoorstellen algemeene maatregelen v. bestuur en sommige Kon. Besi. Ook Prins Hendrik en Prinses Juliana maken deel uit v/d R. v. S.

Lees verder
1933
2021-09-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Raad van State

(Ned.). 1° Tijdens de Republiek. Oorspr. adviseerend lichaam, werd zijn karakter bij instructie van 12 April 1588 gewijzigd: hij werd hoogste regeeringscollege, belast met een deel van de zorg voor de verhouding tot het buitenland, met het opperbevel van de krijgszaken, het beheer van de financiën der generaliteit en de uitoefening der rec...

Lees verder
1928
2021-09-27
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Raad van State

Reeds in de 16de eeuw bestond er in de Nederlanden een Raad van State, die den landvoogd in bestuurszaken van advies moest dienen. In de Republiek der Verenigde Nederlanden was de Raad van State eerst het hoogste regeringscollege, doch al spoedig verloor hij aan betekenis, vooral op het gebied der buitenlandse politiek. In 1795 werd dit college opg...

Lees verder
1916
2021-09-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Raad van state

Raad van state. - 1) Volgens art. 74 Grw. worden samenstelling en bevoegdheid geregeld door de wet. Hieraan is uitvoering gegeven door de wet van 21 Dec. 1861, Stb. 129, laatstelijk gew. 26 Juli 1918, Stb. 499. De Koning is Voorzitter van den Raad en benoemt de leden. De Prins van Oranje heeft, nadat zijn 18de jaar is vervuld, van rechtswege zittin...

Lees verder