Wat is de betekenis van Beroep?

2023-12-11
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

beroep

beroep - Zelfstandignaamwoord 1. (economie) een bezigheid waarmee men de kost verdient Hij is bakker van beroep. 2. dringend verzoek om hulp of bijstand, appel ik doe hierbij een dringend beroep op je 3. (juridisch) in beroep gaan: verzo...

2023-12-11
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

beroep

beroep - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-roep 1. wat je doet om geld te verdienen en waarvoor je opgeleid bent ♢ hij is automonteur van beroep Algemene uitdrukkingen: 1. ik doe een beroep op Ahmed ...


Direct alle 20 resultaten bekijken?

Start nu je gratis proefperiode!

2023-12-11
Begrippenlijst arbeid

UWV (2017)

Beroep

Beroep is de verzameling van werkzaamheden en taken, die behoren tot een baan van een persoon.

2023-12-11
Jargon & Slang van Prostituees en pooiers

Marc De Coster (2017)

Beroep

Beroep - oudste beroep ter wereld: de prostitutie. Vgl. Eng. worlds oldest profession; Fr. le plus vieux métier du monde. Het horizontale beroep: de prostitutie. Vgl. Du. das horizontales Handwerk.

2023-12-11
Begripppenlijst Tweede Kamer

Winish Ganesh (2012)

Beroep

In het bestuursrecht staat er een beroepsmogelijkheid open voor de burger indien hij het niet eens is met een besluit dat is genomen door een bestuursorgaan. Wanneer een bestuursorgaan (bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders van de gemeente) het besluit neemt om de aanvraag van een burger voor het kappen van een boom af te wijzen,...

2023-12-11
Arbeidsmarktmakelaars begrippenlijst

H. van Lieshout (2007)

Beroep

Reeks verschillende functies waartussen mobiliteit van een werknemer relatief gemakkelijk is en vaak voorkomt.

2023-12-11
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon (2003)

Beroep

Onder het instellen van beroep wordt verstaan: het instellen van administratief beroep, dan wel van beroep bij een administratieve rechter (artikel 1:5, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht). De term ‘instellen van beroep’ slaat dus zowel op administratief beroep als bestuursrechtelijke vóórprocedure als op het beroep b...

2023-12-11
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

beroep

- beroep doen op iemand/iets, een beroep doen op iemand/iets, de hulp van iemand/iets inroepen. Bovendien mag hij beroep doen op de assistentie van zijn Personal Liaison Manager. ‘De klant belt naar mij voor een afspraak voor een onderhoudsbeurt, maar hij kan in het midden van de nacht ook bellen als hij uitleg nodig heeft over de radi...

2023-12-11
Kleine encyclopedie van het snobisme

Anton Moonen (2000)

Beroep

Omdat een snob niet graag werkt en daar ook niet op is gebouwd, zullen we aan dat onderwerp niet veel woorden vuil maken. Het zou een Belgisch staatsgeheim moeten zijn wat Jeanne Cappe in Astrid, la reine au sourire schrijft: ‘Voor de Belgen was het werk altijd op de eerste plaats gekomen, want ze wisten datje door te werken vrij wordt en blijft. D...

2023-12-11
ABC van de Klinische psychologie

Henk T. van der Molen, Ellin Simon & Jacques van Lankveld (1997)

beroep

Een geïnstitutionaliseerd en gelegitimeerd kader rond een bepaald deel van de maatschappelijke arbeidsdeling, dat een aantal mensen tegenover anderen beschouwt als het domein dat hun toebehoort.

2023-12-11
Grondbeginselen der sociologie

A. L. Mok en Hugo de Jager (1994)

Beroep

Een beroep is een samenhangend geheel van arbeidstaken en arbeidsomstandigheden, dat een aantal mensen tegenover anderen beschouwt als een domein dat hun toebehoort.

2023-12-11
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Beroep

- recht. Het beslissen door een hogere (bestuurs)instantie over een geschil waarbij een lagere (bestuurs)instantie betrokken is. De beslissing van het beroep kan onder meer inhouden de vernietiging van het aangevochten besluit of de aangevochten beschikking in haar geheel of gedeeltelijk.

2023-12-11
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Beroep

1. uitnodiging aan een dominee om het predikambt in een kerkelijke gemeente te vervullen; 2. hulp vragen: hij doet een beroep op mij; 3. ambacht, vak; 4. beroep aantekenen: herziening vragen van een uitspraak van de rechtbank of van een beslissing van de overheid.

2023-12-11
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

BEROEP

werkkring waardoor men middel van bestaan heeft. Het kiezen van een beroep, dat vroeger vanzelfsprekender ging, heeft steeds meer plaats via een vroegtijdige oriëntatie, geleid door ter zake kundige psychologen. Deze proberen de→aanleg en bekwaamheden van adolescenten op te sporen en te meten en adviseren vervolgens dienovereenkomstig.Wan...

2023-12-11
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar (1936)

beroep

: hoger beroep (het), beroep bij het Hof van Justitie, dus tevens cassatie. De kantonrechter had de lijnbus chauffeur veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf plus een geldboete en intrekking van het rijbewijs voor de duur van één jaar. Vandaar dat hij in hoger beroep was gegaan en zijn zaak in tweede instantie voor het H...

2023-12-11
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

BEROEP

Het beroepen van een predikant was voor het dorp een feit van belang. Het ‘roepen’ komt echter op de achtergrond als ‘preken op beroep’ gelijk wordt aan solliciteren. Daaruit: hij heeft op B. gepreekt (is naar een meisje geweest); ze heeft een B. gekregen (schriftelijk aanzoek); in kandatus sonder birop (meisje zonder vrijer...

2023-12-11
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

BEROEP

ontleent zijn naam aan het werkwoord roepen. Het Duitse Beruf en het Engelse calling betekenen beide nu nog zowel roeping als beroep. Reeds in de Oudheid zag men achter het beroep, achter de maatschappelijke werkkring en de gespecialiseerde arbeid waarvoor men zich bekwaamd had, de roepstem van de godheid, die iemand tot dat bepaalde werk of werkte...

2023-12-11
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Beroep

Inzonderheid: het onderwerpen van de beslissing van enige lagere instantie aan een hogere instantie, die dan de zaak in haar geheel weder beziet en daarop uitspraak doet. Zo kent men b. van burgerlijke vonnissen, van strafvonnissen, van tuchtrechtelijke uitspraken, en van administratieve handelingen zoals belastingaanslagen. In al deze gevallen zij...

2023-12-11
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Beroep

s.n., birop (it), affearen (it); kerkelijk —, birop (it), biropping; in hogergaan, it heger(op) bisykje, it heger bisjen, appellearje, it yn (’t) appèl goaije.

2023-12-11
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Beroep

o. (-en), 1. (w. g.) het bereiken door roepen: hij is buiten mijn beroep, ik kan hem niet meer roepen. 2. een beroep doen op iem. of iets, iem. of iets te hulp roepen; een beroep doen op iemands hulpvaardigheid, op zijn vriendschap, op zijn beurs, zijn hulp, vriendschap, bijstand inroepen; — een beroep doen op i...