Synoniemen van Activa

2020-01-29

Activa

Activa zijn bezittingen van het pensioenfonds.

2020-01-29

activa

activa - ac'tiva [Lat.], o. mv., de bezittingen van een individu of huishouding, in het bijzonder van een bedrijfshuishouding. In de traditionele boekhoudterminologie worden de activa omschreven als de positieve vermogensbestanddelen; in de zin der moderne bedrijfseconomie vallen zij samen met het begrip kapitaal. De zgn. actiefzijde van een balans bestaat uit een opsomming van de activa met hun waarden. Men onderscheidt materiële (b.v. gebouwen, voorraden, vorderingen) en immateriële activa (...

2020-01-29

Activa

Het totaal aan bezittingen (roerend en onroerend goed, waardepapieren en contanten) en vorderingen. Er wordt wel onderscheid gemaakt in vaste activa (gebouwen en machines) en vlottende activa (voorraden, debiteuren, kas en bank).

2020-01-29

activa

activa - o. mv., uitstaande schulden of vorderingen, het tegoed; eigen vermogen, geld, goederen, vaste panden.

2020-01-29

Activa

Kort gezegd zijn de activa de bezittingen van een organisatie. De activa staan op de balans aan de linkerkant, oftewel de debetzijde. Binnen de activa kan onderscheid worden gemaakt tussen vaste activa, vlottende activa en financiële middelen. Vaste activa zijn de bezittingen van een organisatie die over een langere periode gelijk blijven en die los staan van de omzet en afzet. De vaste activa zijn ook weer op te delen in categorieën. Je hebt materiële vaste activa, immateriële vaste activa...

2020-01-29

Activa

De bezittingen van een bedrijf. Op een balans worden de activa van een bedrijf op de linker of debetkant weergegeven. De activakant geeft het in het bedrijf gebonden vermogen (= het kapitaal) weer.

2020-01-29

Activa

Activa is een term uit de economie waarmee alle bezittingen van een bedrijf of onderneming worden bedoeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en vlottende activa. Vaste activa zijn bezittingen die langer dan één jaar aan een bedrijf verbonden zijn. Dit kunnen gebouwen of auto's zijn, maar ook beleggingen op de langere termijn of de inventaris van het bedrijf of de onderneming. Vlottende activa zijn bezittingen die korter dan één jaar aan een bedrijf verbonden zijn. Deze bezittingen wo...

2020-01-29

Activa

Activa staan aan de debetzijde van de balans en zijn alle bezittingen van een onderneming of instellingen. Activa zijn binnen de bedrijfsvoering het tegenovergestelde van passiva. Wanneer voor een onderneming of instelling een balans wordt gemaakt, wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen bezittingen en schulden of leningen, oftewel activa en passiva. Alle activa worden hierbij aan de debetzijde van de balans geplaatst. Het is gebruikelijk dat dit de linkerzijde van de balans is. De activa z...

2020-01-29

Activa

Activa is het algemeen gehanteerd, in het meervoud gestelde verzamelwoord voor de actief-posten aan de debetzijde van de balans, die aangeven hoe het financiële vermogen van de onderneming is aangewend in het betreffende boekjaar (enkelvoud activum). Ook wel genoemd: actiefzijde van de balans. Zie ook: actief, balans, passief en passiva. Het begrip is niet eenduidig gedefinieerd. Zo wordt het ook wel omschreven als zijnde een boekhoudkundige term, waarmee de bezittingen van...

2020-01-29

Activa

De productiemiddelen waarin een onderneming heeft geïnvesteerd.

2020-01-29

Activa

Bezittingen en vorderingen die aan de debetzijde van een balans staan.

2020-01-29

activa

activa - Term uit de bedrijfseconomie: ander woord voor bezittingen. Staan op de debetzijde van de balans vermeld.

2020-01-29

Activa

Posten op de debetzijde van een balans, vaak betrekking hebbend op bezittingen en te ontvangen vorderingen.

2020-01-29

activa

Bezittingen van het bedrijf (weergegeven als posten op de balans).

2020-01-29

activa

Bezittingen.

2020-01-29

activa

activa - Zelfstandignaamwoord 1. (boekhouding) (economie) de in geld uitgedrukte waarde die het geheel aan bezittingen van een onderneming vertegenwoordigt activa - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord activum Woordherkomst waarde van een boedel

2020-01-29

activa

Bezittingen.

2020-01-29

Activa

Het werkelijke bezit of tegoed.

2017-03-27

duurzame activa

duurzame activa - Onderdeel van de vaste activa; ander woord voor duurzame productiemiddelen.

2016-10-12

Vaste activa

Vaste activa zijn de bezittingen van een bedrijf waarvan het daarvoor benodigde vermogen voor een periode langer dan één jaar zijn vastgelegd. Vaste activa zijn bezittingen die een bedrijf gebruikt voor de bedrijfsvoering en niet om te verhandelen. Bezittingen die minder dan één jaar meegaan worden vlottende activa genoemd. De kosten van een onderneming kunnen op verschillende manieren ingedeeld worden. Een veel voorkomende manier is de indeling naar vaste en variabele kosten. In tegenstell...