Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Debetzijde

betekenis & definitie

Met de debetzijde wordt in de boekhouding de activa van een balans bedoeld. Aan deze zijde staan alle posten waarin het vermogen is vastgelegd. De debet-zijde moet altijd in evenwicht zijn met de creditzijde. In een scrontovorm staat de debetzijde altijd aan de linkerkant.

Aan de hand van een balans kan een bedrijf inzicht krijgen aan het vermogen dat het op een bepaalde datum heeft.Het verschil tussen de bezittingen en de schulden vormt het eigen vermogen. Een balans is samen met de winst- verliesrekening, en de toelichting op deze stukken, een onderdeel van een jaarrekening. Een jaarrekening is weer onderdeel van het jaarverslag.

De debetzijde bevat de volgende posten:
Vaste activa
-Materiële vaste activa, zoals grond, gebouwen en machines
-Immateriële vaste activa, zoals goodwill
-Financiële vaste activa, zoals deelnemingen
Vlottende activa
-Voorraad
-Debiteuren
-Liquide middelen

De debetzijde (activa) vormt dus alle bezittingen van een bedrijf. De creditzijde (passiva) vormt de manier waarop deze bezittingen bekostigd zijn. Zo kan dit met eigen vermogen gebeuren maar ook (deels) met vreemd vermogen. Beide zijden moeten daarom dus ook altijd met elkaar in evenwicht zijn.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!