Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

Gepubliceerd op 05-07-2020

gabbertaal

betekenis & definitie

(1906) (Barg.) de dieventaal. Van E.G. van Bolhuis verscheen in 1937 'De Gabbertaal, een woordenlijst van het Bargoensch'. Sinds de jaren negentig van de twintigste eeuw wordt de term ook af en toe gebruikt voor jeugdtaal (en vooral dan de taal van gabbers, de aanhangers van gabberhouse).

• (Köster Henke: De boeventaal. 1906)
• Daarbij komt de veelvuldige aanraking der gauwdieven met bedelaars en Joodsche marskramers, met Zigeuners ook; en iedere bijdrage van alleen voor ingewijden verstaanbare woorden was welkom ter aaneenrijging aan het snoer der gemeenschappelijke boventaal. Voor de Nederlandsche „gabbertaal" is verder in hooge mate kenmerkend, dat zelfs de Maleische woorden niet ontbreken. (Algemeen Handelsblad, 04/03/1908)
• De „vrienden", de „gabbers", kwamen uit alle hemelstreken, en ieder bracht wel iets mee uit zjjn land als bijdragen tot de algemeene „gabbertaal." (de Sumatra Post, 22/04/1908)
• Over het algemeen wordt die taal — ook Gabbertaal (gabber: kameraad) genoemd — gesproken door de „jongens van de vlakte" (straat), wanneer die onder elkander zijn, in hunne kroeg of „logement", en dan doen de kroeg- en slaapsteehouders, opkoopers, prostituées daar even goed aan mede. (C.M. Dekker: Schetsen uit de strafgevangenis. 1910)
• Onder de gebruikers van de taal heet zij: de gabbertaal (gabber: kameraad); in Duitschland wordt Rotwelsch gezegd, waarin ,,Rot” bedelaar beteekent. (H.W.J. Kroes: Dieventaal. 1913)
• De invloed van het Bargoens heeft zich niet tot het Nederlands beperkt en naast lokale producties als „ befgajes ” of „ gabbertaal ” komen woorden als „ dalles ”, “sjofel ”, „ achelen”, ook in de Gaunersprache en in de Duitse volkstaal voor. (Levende talen. 1964)
• Gabbertaal, dieventaal… (H. Beem: Sje-eriet. Resten van een taal. Woordenboekje van het Nederlanse Jiddisch. 1967-1975. 3e ongewijzigde druk)
• Gabber van Jidd. Chawwer: vriend, kameraad, compagnon. Het behoudt ook deze betekenis, maar daarnaast wordt in het Bargoens gabbertaal synoniem met dieventaal. (H. Beem: Uit Mokum en de Mediene. 1974)
• 'Hakkûh' is gabbertaal voor 'uit je dak gaan', en juist de gabberscene wordt vaak aan racisme gekoppeld. (Trouw, 14/09/1996)Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.