Zacharia betekenis & definitie

Zacharia of Sacharja is een naam, welke als die van profeten, priesters en koningen meermalen in het Oude Testament en als die van den vader van Johannes de Dooper ook in het Nieuwe Testament voorkomt. De merkwaardigste dier mannen is voorzeker de profeet Zacharia, één der twaalf kleine profeten wier geschriften bewaard zijn gebleven. Hij keerde met de Israëlieten onder aanvoering van Zerubbabel uit de Babylonische ballingschap naar Kanaän terug en wekte er het volk op tot herstelling van den tempel te Jerusalem.

Dit vernemen wij in de eerste acht hoofdstukken van het naar hem genoemde boek. De overige zes hoofdstukken zijn volgens het gevoelen van bevoegde beoordeelaars veel ouder en gedeeltelijk uit de 8ste, gedeeltelijk uit de 7de eeuw vóór den aanvang onzer jaartelling afkomstig.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018