Valckenier betekenis & definitie

Valckenier. Onder dezen naam vermelden wij:

Pieter Valckenier, den telg van een aanzienlijk Amsterdamsch geslacht en geboren in 1638 volgens sommigen in Gelderland en volgens anderen te Emmerik. Geruimen tijd heeft hij den Staat gediend als gezant, het langst in Zwitserland. Zijne „Memoriën” worden zeer geroemd, maar vooral heeft hij zich bekend gemaakt door zijn „Verward Europa, (1675 en 1688, 2 dln)”, waarin de oorlogen en omwentelingen in Europa, vooral met het oog op Nederland, tusschen 1664 en 1675 beschreven zijn.

Adriaan Valckenier, den 25sten gouverneurgeneraal van Neêrlandsch Indië. Hij behoorde tot een deftig Amsterdamsch geslacht, kwam in 1725 te Batavia, waar hij als onder-commies werd geplaatst, doch klom spoedig op en zag zich den Mei 1737 bekleed met de waardigheid van gouverneur-generaal. In 1740 had te Batavia de bekende opstand der Chinézen plaats, welke door hem op eene bloedige wijze onderdrukt en op eene onmenschelijke wijze gestraft werd. Hevige tooneelen ontstonden voorts tusschen hem en de raden van Indië; zelfs deed hij drie van deze, van lmhoff, de Haaze, en van Schinne, als oproerlingen en zamenzweerders in hechtenis nemen en naar het Vaderland overbrengen. De OostIndische Compagnie keurde het gedrag af van den gouverneur-generaal, die inmiddels zijn ontslag gevraagd en in November 1741 Batavia met een schip verlaten had. Aan de Kaap de Goede Hoop werd hij echter gevangen genomen en naar Batavia teruggezonden, waar hij weldra overleed. Hij werd in 1743 door van Imhoff opgevolgd.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018