Jacotot betekenis & definitie

Jacotot (Jean), bekend door eene eigenaardige methode van onderwijs, werd geboren te Dijon den 4den Maart 1770 en ontving zijne opleiding aan de polytechnische school te Parijs.

Na het voleindigen zijner regtsgeleerde studiën practiseerde hij als advocaat, werd daarna hoogleeraar, toen kapitein der artillerie, vervolgens secretaris bij het ministérie van Oorlog en zag zich, nadat hij eenigen tijd substituut van den directeur der polytechnische school en professor in de wiskunde geweest was, benoemd tot hoogleeraar in de Fransche taal en letterkunde te Leuven. Hier trad hij in 1818 op met zijne algemeene methode van onderwijs. De beginselen, waarop deze rust, zijn de volgende: Men kan wat men wil, — ’s menschen geest kan zich zelven onderwijzen zonder leermeester, — men moet iets leeren of weten, en hieraan 't overige vastknoopen, — de geestvermogens (intelligences) zijn bij allen gelijk, — men kan ook onderwijs geven in ’t geen men zelf niet weet. De methode van Jacotot heeft ten doel den geest door werkzaamheid sterk te maken, zoodat hij in staat wordt gesteld, heerschappij te voeren over de natuur. Eene eerste voorwaarde is, dat men zich zelven leert overwinnen.

Met betrekking tot het verzamelen van kennis stelt Jacotot de oefening van het geheugen op hoogen prijs. Vooral het onderwijs in talen is door zijne methode aanmerkelijk bevorderd. Hij gaat daarbij uit van den volzin: de leerling moet de voorgezegde woorden herhalen en in het geheugen prenten, terwijl ze daarna in bijzonderheden worden behandeld. Door uitbreiding dezer oefening is de leerling weldra in staat, om eene vreemde taal te verstaan. Daar de spraakkunst te gelijken tijd behandeld wordt, kan men deze in een beknopt bestek zamenvatten.

Ook op de wis-, aardrijks- en natuurkunde, op geschiedenis, muziek en teekenen heeft men de methode van Jacotot toegepast. Trouwens men kan niet loochenen, dat deze methode, hoe hevig ook door vele paedagogen bestreden, vooral bij het leeren van talen tot verrassende uitkomsten geleid heeft. Zij heeft met die van Hamilton (zie aldaar) veel overeenkomst. Jacotot overleed te Parijs den 31sten Julij 1840.

Laatst bijgewerkt 08-08-2018