Gaas betekenis & definitie

Gaas is de naam van eene zeer dunne geweven stof, die zich vooral hierdoor onderscheidt, dat hare kettingdraden (schering) twee aan twee bij elkander belmoren en dat één van deze steeds onder en de andere boven den inslagdraad komt te liggen, terwijl die beide kettingdraden tusschen de opvolgende inslagdraden zóó door elkander zijn geslingerd als op bijgaande figuur is aangewezen. Men ziet hier, dat de kettingdraden, gemerkt met 1, 1, 1, ten opzigte van den inslagdraad a alle onder en ter linkerhand gelegen zijn. Tusschen de draden a en b kronkelen de kettingdraden 1 en 2 paarsgewijs om elkaar, zoodat 1 wel onder blijft, maar zich nu — bij b — aan de regterhand vertoont. Deze wijze van weven geschiedt om eene stof voort te brengen, waarin de draden door aanmerkelijke tusschenruimten gescheiden zijn.

Immers het door elkaar strengelen der kettingdraden verhindert de inslagdraden, om digt tot elkander te naderen. Belangrijk voor de nijverheid is vooral het builgaas, hetwelk tot vervaardiging van builmolens gebruikt wordt. Andere stoffen, tot het gaasgeslacht behoorend, zijn tulle en barrège, terwijl men ook gazen lint in den handel aantreft.

Laatst bijgewerkt 07-08-2018