Dacier betekenis & definitie

Dacier (André), een Fransch letterkundige, geboren te Castres in Opper-Languedoc den 6den April 1651, was van Protestantsche afkomst, studeerde te Saumur onder de leiding van den beroemden Tannegui Lefèbre, en begaf zich na het overlijden van dezen naar Parijs, waar de hertog de Montausier hem belastte met het bezorgen eener uitgave van „Festus” ten behoeve van den Dauphijn (in usum Delphini). Hij huwde in 1683 met de wetenschappelijk ontwikkelde dochter van zijn leermeester — met Anna Lefèbre. Twee jaar later gingen zij over tot de R. Katholieke Kerk en woonden daarna eenigen tijd te Castres.

Ka zijn terugkeer te Parijs werd hij bibliothecaris des Konings, in 1695 lid van de Académie des inscriptions en van de Académie en vaste secretaris van deze, en hij overleed op den 18den September 1722. Behalve de uitgave van „Festus” leverde hij „Oeuvres d’Horace en latin et français (1681— 1689, 10 dln)”, benevens vertalingen van een aantal classieke Latijnsche en Grieksche werken.

Niet minder roem verwierf zijne echtgenoote, Anna Lefèbre. Deze werd geboren te Saumur in 1654, vormde zich door het onderwijs van haren vader en vestigde zich na zijn dood te Parijs, waar zij door eene uitgave van „Callimachus” zooveel opzien baarde, dat de hertog de Montausier aan haar de bewerking opdroeg van onderscheidene geschriften der Oudheid, welke ten gebruike zouden strekken van den troonopvolger. Voorts gaf zij eene vertaling uit der gedichten van Homerus (Amsterdam, 1708, nieuwe uitgave 1756 in 8 dln), en kwam daarover in pennestrijd met Houdart de Lamotte. In hare „Considérations sur les causes de la corruption du goût (1714)” verdedigde zij Homerus met groote scherpzinnigheid, en in haren „Homère défendu (1716)” trad zij in het worstelperk tegen den Jezuïet Hardouin. Ook deed zij vertalingen in het licht verschijnen van de Latijnsche blijspeldichters, van Andcreon, van Sappho, van Aristóphanes enz. Deze geleerde vrouw, evenzeer bewonderd om hare uitstekende talenten als om de beminnelijkheid van haar karakter, overleed op den 17den Augustus 1720.

Laatst bijgewerkt 06-08-2018