Caboto betekenis & definitie

Onder deze naam vermelden wij:

Giovanni Caboto, den eersten ontdekker van het vaste land van Noord-Amerika. Hij was een ervaren Venetiaansch zeeman, die wegens handelszaken Bristol bezocht en er in 1495 voor hemzelven en zijne 3 zonen eene volmagt van Hendrik VII ontving, om nieuwe landen te ontdekken, te veroveren en er volkplantingen te stichten, waarvoor hij den Koning het vijfde deel der opbrengst zou uitkeeren en zich weder naar de haven van Bristol begeven. Caboto stevende nu met een Koninklijk vaartuig en 4 transportschepen noordwestwaarts (1497) en ontdekte den 24sten Junij een gewaand eiland, hetwelk hij Prima Vista noemde — het tegenwoordige Newfoundland. Daarna zeilde hij langs de Amerikaansche kust tot aan kaap Florida en keerde met eene rijke lading en 3 Indianen naar Engeland terug.

Sebastiano Caboto, een zoon van den voorgaande. Hij werd geboren te Bristol in 1477, volbragt de eerste ontdekkingsreis met zijn vader en ging vervolgens alleen op dergelijke togten uit. In 1512 trad hij in Spaansche dienst en werd lid van den Raad van Indië. De dood van Ferdinand de Katholieke (1516) verijdelde zijn voornemen, om eene noordwestelijke doorvaart naar Azië te zoeken, zoodat hij weder dienst nam in Engeland, zich in betrekking stelde met den vice-admiraal Perth en in 1517 met een eskader naar Brazilië vertrok, om langs de zuidpunt van Amerika een weg naar Oost-Indië te zoeken. Wegens de vreesachtigheid van Perth moest hij echter omkeeren, stevende naar Hispaniola en Portorico, dreef er een voordeeligen handel en kwam voorspoedig in Engeland terug. Daarna begaf hij zich weder naar Spanje, waar hij tot opper-piloot en tot lid van den Raad van Indië werd benoemd.

Zijn groote roem was oorzaak, dat een aantal aanzienlijke kooplieden met hem in onderhandeling traden omtrent eene reis naar de Molukken door de straat van Magelhaens. De overeenkomst werd gesloten, en in April 1525 verliet hij Cadix met 25 schepen. Daar echter het scheepsvolk oproerig werd, liet hij zijn voornemen varen en stevende de La Plata-rivier en de Paraguay op. Uit gebrek aan mondbehoefte, krijgsvoorraad en handels-artikelen keerde hij na eene afwezigheid van 5 jaar in Spanje terug. Toen hij hier koel ontvangen werd, zoowel door het Hof, omdat hij de belhamels van het oproer gestreng had gestraft door hen op een onbewoond eiland achter te laten, als door de kooplieden, omdat hij de Molukken niet bereikt had, ging hij weder naar Bristol, waar de toenmalige lord-protector, de hertog van Somerset, hem tot Koninklijk opper-piloot benoemde en tot directeur van eene handelsvereeniging, bestemd om eene noordelijke doorvaart naar Indië te zoeken. Deze expeditie legde den grondslag tot een aanzienlijken handel tusschen Engeland en Rusland.

Caboto overleed omstreeks het jaar 1557. Men zegt, dat hij tegelijk met Columbus de afwijking van de magneetnaald heeft ontdekt. Ook ontwierp hij eene groote kaart, die in Whitehall werd opgehangen, terwijl men hem voor den schrijver houdt van het werk „Navigazione nelle porte settentrionali (1583)”. Ter zijner gedachtenis heeft men een gewest in Noord-Amerika met den naam van Cabotia bestempeld.

Laatst bijgewerkt 02-07-2018