Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 16-06-2015

2015-06-16

Verzuim

betekenis & definitie

Er is sprake van verzuim indien een der partijen onvoldoende nakomt bij een verbintenis.

Indien twee bedrijven besluiten met elkaar zaken te doen, dan komen partijen in beginsel een overeenkomst overeen ingevolge artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. Het staat de partijen vrij om de inhoud van de overeenkomst te bepalen, al dienen de partijen zich wel te houden aan de door de wet gestelde kaders. Over het algemeen staat er in een overeenkomst tussen partijen een beding opgenomen waarin staat hoe zij zullen handelen bij eventuele geschillen. De meest gangbare keuze is het geschil voorleggen aan de rechter. Indien een der partijen een verbintenis uit de overeenkomst niet nakomt, staat het de andere partij vrij een dagvaarding de deur uit te sturen. Alvorens de dagvaarding daadwerkelijk wordt verstuurd, zal de andere partij in verzuim moeten verkeren. Het verzuim betekent dat de niet nakomende partij de verbintenis gedeeltelijk of in zijn geheel niet meer kan nakomen, en dat het voorts niet in de lijn der verwachting ligt dat er nog zal worden nagekomen.