Verbintenis betekenis & definitie

Een verbintenis is een rechtsbetrekking tussen twee of meerdere partijen, waaruit rechten en verplichtingen tussen de partijen voortvloeien.

Indien twee of meerdere partijen met elkaar in onderhandeling treden over de verkoop van bepaalde goederen, beogen zij in beginsel een overeenkomst als gevolg van artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. De wetgever heeft bepaald dat het de partijen vrij staat om de inhoud van een overeenkomst te bepalen. Indien de partijen daadwerkelijk tot een overeenkomst komen, vloeien daar verbintenissen uit. Uit deze verbintenissen vloeien rechten en verplichtingen voort voor beiden partijen. Kenmerkend voor een verbintenis is dat er enerzijds een prestatieplicht is voor de partijen, terwijl de partijen anderzijds een vorderingsrecht op elkaar hebben indien een der partijen de verbintenissen uit de overeenkomst niet of onvoldoende nakomt. Indien een der partijen een verbintenis uit de overeenkomst niet of onvoldoende nakomt, dan bestaat er de mogelijkheid de verbintenis is rechte af te dwingen.