Gepubliceerd op 14-03-2021

Wetenschap

betekenis & definitie

een welgeordend geheel van waarheden, welke alle op dezelfde afdeeling der werkelijkheid betrekking hebben. Reeds Aristoteles heeft de wetenschappen in theoretische, practische en poëtische onderscheiden.

Het theoretisch weten houdt zich bezig met wat is zooals het is, b.v. met den lichaamsbouw der dieren, met den loop der sterren, met getalsverhoudingen; het practisch weten met wat gedaan moet worden; het poëtisch weten met wat voortgebracht kan worden. Zoo is er verschil in onderwerp. Maar tevens verschil in bedoeling. De theoretische wetenschappen bekreunen zich enkel om waarheid. Maar bij de practische en poëtische wetenschappen is het doel: handelingen of gewrochten in het aanzijn roepen door middel van kennis, b.v. de medische wetenschap wil niet enkel ziekteverschijnselen verklaren, maar tevens gezondheid bevorderen. Met de classificatie der wetenschappen hebben zich in de 19de eeuw vooral Auguste Comte en Herbert Spencer bezig gehouden.