Gepubliceerd op 28-02-2021

Noordzee

betekenis & definitie

door de Denen Westzee, door de Engelschen German Ocean genoemd, strekt zich uit van de Shetlands-eilanden tot aan de Hoofden of het Nauw van Galais, ligt tusschen Groot-Britannië, Nederland, Denemarken, Noorwegen en de N.-Duitsche kusten, heeft door het Nauw van Calais gemeenschap met het Eng. kanaal of La Manche, door het Kattegat met de Oostzee en gaat in het n. over inden Atl. oceaan. De fransche kust beoostenCalais en de Vlaamsche kust zijn laag en duinig, binnenw. rijzende.

Walcheren is hoo-ger en beter van uit zee te onderscheiden. De kust v, Holland bestaat uit een rij duinen, alleen afgebroken bij Petten en door een zwaren dijk, de z.g. Hondsbossehe zeewering, aangevuld. Het noordel. gedeelte va» Texel, Eierland ge* noemd, is zeer laag; Vlieland heeft eenige, Terschelling zeer hooge duinen. De duitsche kust tot aan de Elbe is vlak en geheel bedijkt. Noorwegen is kenbaar aan zijn steile gescheurde rotsen.

De kust van Schotland en Engeland tot Flambourough-Stead is hoog, de laatstgèn. kenbaar aan de sneeuwwitte kalkrots; daarentegen is de kust van Lincolnshire zeer laag. De diepte, die van heb z. naar het n. toeneemt, is zeer onregelmatig door de uitge•strekte zandbanken die de vaart gevaarlijk maken. De richting der stroomen wordt door de banken zeer gewijzigd. Eb en vloed loopen langs de kust regelmatig 6 uur, doch het water wast slechts gedurende 3, en valt gedurende 9 uren. De heerschende winden zijn die van z.z.w. tot w.z.w. De n.w. winden zijn ongestadig, niet zelden stormachtig, veelal buiig, maar gewoonlijk van korten duur.

Komt de wind door het n. in het o., dan staat hij gewoonlijk, vooral in het voorjaar, lang daar. De z.0. wind duurt kort, trekt meest naar het .zuiden en waait dan meestal lang uit dien hoek.