Vivat

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 20-01-2021

Direct

betekenis & definitie

of direkt, onmiddellijk, rechtstreeksch, dadelijk; directe, belastingen: rechtstreeksche belastingen, zoodanige die door degenen op Wie ze drukken direct worden opgebracht, als die op het vermogen en het bedrijf, de personeele en de successie-belasting; directe handel: zoodanige waarbij geen tusschenpersonen optreden, waarbij derhalve de afnemer, degene die verbruikt, onmiddellijk betrekt van den producent, dengene die voortbrengt.

Directe belastingen

Bij kon. besluit van 20 Mei 1869 no. 28 zijn 9 inspectiën der directe belastingen enz. ingesteld,thans directiën genoemd (Rotterdam, Amsterdam, Leeuwarden, Groningen, Zwolle, Arnhem, Middelburg, ’sHertogenbosch en Maastricht); elke directie is verdeeld in inspectiën; aan het hoofd van een directie staat een directeur, bijgestaan door een door het Rijk bezoldigden commies; aan het hoofd van een inspectie staat een inspecteur, wien in uitgebreide inspectiën een adjunct inspecteur terzijde staat.