Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 12-01-2019

Openbare orde

betekenis & definitie

Openbare orde. - Volgens art. 14 der wet houdende Algemeene Bepalingen kan aan wetten, die op de publieke orde of goede zeden betrekking hebben, haar kracht niet ontnomen worden door daarmede strijdige handelingen of overeenkomsten. Ook in andere artt. (zie b.v. 194 en 1373 B. W.) ontzegt de wet aan handelingen in strijd met de o. o. bindende kracht (vergel. art. 37 K.). Zij zegt echter niet wat zij onder o. o. verstaat. Veelal rekent men van o. o. alle die rechtsregelen, waarvan de handhaving niet slechts voor het individu, maar voor de geheele maatschappij van belang is en waarvan dus door den individueelen mensch niet mag worden afgeweken (vergel.

DWINGEND RECHT). Zoo worden beschouwd van o. o. de bepalingen over den burgerlijken staat der personen, vele bepalingen omtrent de verhouding tusschen arbeider en werkgever, enz.