Discipline betekenis & definitie

Discipline - tucht in het algemeen, meer in het bijzonder krijgstucht (militaire discipline), de al dan niet voorgeschreven ondergeschiktheid van minderen ten opzichte van meerderen, in volgorde der gestelde machten van laag tot hoog, ter bevordering van een goede samenwerking van personen, die in eenig verband met elkaar staan of samen één lichaam vormen. Deze tucht is vooral bij leger en vloot, in het algemeen bij elke militaire organisatie, sterk ontwikkeld en draagt daar een zeer eigenaardig karakter. Vroeger bestond hier te lande een Depôt van d., waarbij militairen werden gedetacheerd, die wegens wangedrag of andere redenen aan een strengere krijgstucht moesten worden onderworpen.

Voor leger en vloot bestond een Reglement van Krijgstucht voor het krijgsvolk te lande (te water) van het jaar 1813 dat weldra zal vervangen worden door een Wetboek van krijgstucht. De daarin opgenoemde disciplinaire straffen in tegenstelling met de crimineele straffen van het Wetboek van Militair strafrecht.