Synoniemen van Discipline

2019-12-06

Discipline

Discipline heeft twee verschillende betekenissen. Ten eerste is het een karaktereigenschap, waarbij iemand doet wat er van hem verwacht wordt. Ten tweede is het een vakgebied. Een persoon met discipline doet wat er van hem of haar verwacht wordt en volgt goed regels op. De persoon doet wat hij of zij moet doen, ook als hij of zij er geen zin in heeft. Iemand met discipline kan zichzelf aan het werk zetten. Iemand in het leger heeft bijvoorbeeld veel aan deze karaktereigenschap, omdat hij of zij...

2019-12-06

discipline

Gehoorzaamheid aan de afspraken die binnen een partnership gelden. Heeft vooral betrekking op het bieden. Spelers die van hun biedsysteem afwijken, worden -afhankelijk van het succes van hun acties- ongedisciplineerd of geïnspireerd genoemd.

2019-12-06

discipline

Tucht, orde binnen een wielerploeg; ook Vlaams voor bepaalde tak van sport die uit meerdere onderdelen bestaat: ‘hij beheerst diverse disciplines’. De baansport kent vele ‘disciplines’ die zowel de renners als toeschouwers een grote afwisseling in het programma bieden. (Henk Zorn: Wielersport. Historie, materiaal, training, techniek en taktiek. 1986) Zowel op de weg als in het veld behoort Richard Groenendaal tot de betere junioren. Voorlopig denkt hij er echter nog niet aan om een keuz...

2019-12-06

discipline

discipline - Zelfstandignaamwoord 1. gehoorzaamheid aan voorschriften, bevelen of regels Er heerst een strakke discipline in het Korps Mariniers. 2. tak van wetenschap, kunst of sport Deze tienkamper blonk uit in meerdere atletiek disciplines. Synoniemen [1] tucht Verwante begrippen krijgstucht, tuchthuis, tuchthuisstraf, zelftucht

2019-12-06

Discipline

Discipline - tucht, orde binnen een wielerploeg. Ook een Vlaamse term voor een bepaalde tak van een sport die uit een aantal onderdelen bestaat.

2019-12-06

discipline

(de) SP 1 ( s) - tak van sport, bv. wielrennen, of een specifiek onderdeel van die sport, bv. baanwielrennen, eenwieleren, tijdrit, achtervolging: wielrennen is een olympische discipline. → wielerdiscipline 2 (g.mv.) - gehoorzaamheid aan voorschriften en bevelen, (zelf)tucht: met ijzeren discipline een trainingsschema volhouden.

2019-12-06

discipline

(de) 1 (s) SP - tak van sport: atletiek is een olympische discipline. 2 (g.mv.) SP - gehoorzaamheid aan voorschriften en bevelen, (zelf)tucht.

2019-12-06

discipline

discipline - zelfstandig naamwoord uitspraak: dis-ci-pli-ne 1. jezelf aan het werk kunnen zetten ♢ hij heeft niet genoeg discipline voor deze opleiding 2. tak van wetenschap, onderzoeksgebied ♢ bij welke discipline hoort de dialectkunde? 3. gewillig doen wat iemand zegt ...

2019-12-06

Discipline

DISCIPLINE, v. tucht, onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan voorschriften en bevelen, in ’t bijzonder krijgstocht: de discipline handhaven; een troep zonder discipline; — depot van discipline, straf bataljon, klas; — de raad van toezicht en discipline, (bij de rechtscolleges inz. eene commissie uit de advocaten die is belast met de zorg voor de eer van den stand der advocaten; tucht, orde discipline moet er zijn; — (R. K.) boetegeesel, geeeelriem, geeselkoord, als werktuig van boetvaardig...

2019-12-06

Discipline

Discipline - tucht in het algemeen, meer in het bijzonder krijgstucht (militaire discipline), de al dan niet voorgeschreven ondergeschiktheid van minderen ten opzichte van meerderen, in volgorde der gestelde machten van laag tot hoog, ter bevordering van een goede samenwerking van personen, die in eenig verband met elkaar staan of samen één lichaam vormen. Deze tucht is vooral bij leger en vloot, in het algemeen bij elke militaire organisatie, sterk ontwikkeld en draagt daar een zeer eigenaard...

2019-12-06

Discipline

Discipline, afkomstig van het Latijnsche woord disciplina, hetwelk onderwijs in een of ander vak van wetenschap beteekent, wordt in de opvoedkunde gebezigd van dat gedeelte, hetwelk handelt over het handhaven der orde, — in de kloosterverenigingen van de kerkelijke tucht, — en vooral op militair gebied van de krijgstucht (zie aldaar).

2019-12-06

Discipline

1° → Krijgstucht; Marschtucht; Vuurdiscipline. 2° Discipline is de naam zoowel voor de geeseling als oefening van boete, als voor het instrument, waarmee men zich deze geeseling toedient, bijv. een aantal gevlochten koorden, aan het boveneind vereenigd tot een handvat. Deze praktijk wrerd reeds in de 5e eeuw door Hesychius aanbevolen. In de 6e eeuw vinden wij deze wijze van boete opgenomen in den regel van den H. Caesarius van Arles en in den monnikenregel van den H. Aurelianus van...

2019-12-06

Discipline

betekent tucht: de orde, de tucht en de gehoorzaamheid aan de vastgestelde bepalingen, die gehandhaafd moeten worden. Op school moet discipline heersen, d.w.z. je mag er maar niet precies doen, wat je wilt, maar moet je onderwerpen aan de schoolorde. Op hetzelfde beginsel berust o.a. ook de krijgstucht in het leger. Een disciplinaire straf is een straf, die opgelegd wordt met het doel orde en tucht in een bepaald milieu te handhaven en die dus in dit opzicht staat tegenover de rechtelijke straf...

2019-12-06

discipline

discipline - v. gmv. tucht, gehoorzaamheid

2019-12-06

discipline

discipline, - v., tucht; ook: leer, wetenschap.

2019-12-06

discipline

(Fr.) v. tucht; school- en krijgstucht; vak van wetenschap; R.K. tuchtlgingsriem, boetegesel.