Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 13-12-2018

Dagteekening

betekenis & definitie

Dagteekening - Deze geeft aan, wanneer eenig geschrift is tot stand gekomen. Daar echter zeer licht een onjuiste datum (vergel. antedateeren) kan worden vermeld, bepaalt art. 1917 B.W., dat onderhandsche akten, ten aanzien harer dagteekening, tegen derden geene kracht hebben dan van den dag, dat ze zijn geregistreerd; of van dien, waarop hij of een van hen, die haar onderteekend hebben, is overleden; of van dien, waarop haar bestaan bewezen wordt uit authentieke akten; of wel van den dag, waarop de derde, tegen wien men zich van de akte bedient, haar bestaan schriftelijk heeft erkend. — Bijzonder belangrijk is de dagteekening der inschrijving van hypotheken, daar van haar de rang der hypotheken afhangt (zie artt. 1226 en 1231 B. W.). Zie ook art. 980 B.W.