Verdedigingswerken in Muiden betekenis & definitie

De eerste vestingwerken met aarden wallen worden al vermeld in 1427. Onder leiding van Adriaen Anthonisz kregen stad en kasteel in 1577 een nieuwe omwalling met schansen. Om inundaties van de omgeving te kunnen regelen, kwamen de sluizen binnen de vestingwerken te liggen. In 1629 werd het inundatiesysteem verbeterd en in 1677 legde men gebastioneerde wallen aan.

Oorspronkelijk aangelegd in 1678 en vernieuwd in 1854 is de holle beer (bij Herengracht 1) met monniken en drie duikeropeningen. De riviermonding kreeg in 1799 aan weerszijden aarden batterijen. De uit 1784 daterende later gepleisterde, lage dwarspanden Amsterdamsestraat 3-5 dienden van 1796 tot 1874 als kazerne en daarna tot 1923 als woningen voor legerpersoneel en als ziekenzaal. Het voorm. wachthuis Amsterdamsestraat 26 , een neoclassicistisch eenlaagspand uit circa 1825 met een bakstenen arcade op eenvoudige pijlers, maakte deel uit van de Amsterdamse Poort (gesloopt 1910). Vanaf 1854 werd de vesting onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en in 1892 ging Muiden met Weesp behoren tot de Stelling van Amsterdam. Dit alles had een verdere versterking en uitbouw tot gevolg. In 1854 kwamen twee ravelijnen in de westelijke en één in de oostelijke vestinggracht tot stand. Aan de overzijde van havenmond kreeg de uit 1799 daterende westbatterij (Westzeedijk) in 1852 een uitbreiding met een ovaal drielaags torenfort met gracht en omwalling (versterkt 1875-'77). De vesting werd in 1874-'76 verder vergroot en verbeterd door de bouw van bomvrije ruimten, remises, wachthuizen en dergelijke op de wallen en de bastions. Hiertoe behoort onder meer het Muizenfort (Naarderstraat ong.; 1874) , aangelegd op de in 1853 aangelegde ravelijn bij de Naardertrekvaart. Verder bouwde men de kazerne Kazernestraat 10 (1876) met aarddekking, exercitieplein en officierswoningen (Kazernestraat 6-8, 12-14).

De in 1923 als verdedigingswerk opgeheven en geslechte westwal is in 1955 hersteld door ophoging en beplanting. Uit 1931 dateren de ruim buiten de vesting gelegen betonnen kazematten Muiden-West (bij Weesperbinnenweg 7) en de kanonkazemat Muiden-Oost (bij Zuidpolderweg 4). De ronde radartoren(Rijksweg 81) werd rond 1943 door de Duitsers gebouwd ter detectie van vliegtuigen en maakt nu deel uit van een kantoorgebouw.

Gepubliceerd op 30-05-2017