Recht betekenis & definitie

Recht - het samenstel der door dwang te handhaven bepalingen, die de onderlinge betrekkingen regelen van de leden der maatschappij. Ook noemt men datgene recht, wat met die bepalingen in overeenstemming is. Men onderscheidt wijsgeerig en stellig recht, het eerste bepaalt, wat volgens zekere bepaalde rechtstheorie recht is, het laatste leert, wat bij eenig volk werkelijk recht is; burgerlijk of privaatrecht, handelsrecht, staatsrecht, volkenrecht, strafrecht, enz. Naar den vorm wordt het recht verdeeld in geschreven en ongeschreven recht, of gewoonterecht. Bij ons ontstaat uit gewoonte geen recht, tenzij in de gevallen, waarin het geschreven recht (de wet) zelve daarnaar verwijst.

— De Kramer, N. en Klijnen, H. Het recht. Prijs f 5.—. Postma en Co. Groningen.

— Kramer, N. de, en Klijnen, H. Het recht voor den Handel, f 1.90. Postma en Co. Groningen.

Gepubliceerd op 14-03-2019