Handelsrecht betekenis & definitie

Handelsrecht - de regelen, volgens welke de ruiling van goederen plaats heeft, en ook die, waardoor de velerlei handelingen en verrichtingen beheerscht worden, die daarmede in verband staan. Bronnen van het handelsrecht zijn te onzent het W. v. K. en het B. W. Handelsgebruiken zijn dit te onzent in ’t algemeen niet, alleen voor zoover de wet daar uitdrukkelijk naar verwijst.

Asser, T. M. C., Schets van het Nederl. Handelsrecht, f 2.25. Haarlem, F. Bohn.

— Diephuis, G., Handboek voor het Nederlandsche Handelsrecht. 3 dln., f 15.—. — Molengraaff, Leidraad bij de beoefening van het Nederlandsche Handelsrecht.

— Gigch, J. van., Het Nederlandsche Handelsrecht, f 1.50. Alkmaar, P. Kluitman.

— Kist, J. G., Beginselen van het Handelsrecht (volgens de Nederlandsche Wet), 5 dln. en supplement. f 4.50. ’s-Gravenhage, Boekh. v/h. Gebr. Belinfante.

— Kramer, N. de, en H. Klijnen, Het Recht. Postma & Co., Groningen.

— Léon, D., De rechtspraak van den hoogen raad; 3e dr. ’s-Gravenhage, Boekhandel v/h. Gebr. Belinfante.

— Pinto, A. de., Handleiding bij het Wetboek van koophandel. 2 dln. f 8.—.

— Polak, Mr. M., Handboek voor het Nederlandsch Handelsrecht, f 4.50. Groningen, J. B. Wolters.