Wat is de betekenis van Onderwerp?

2019
2023-02-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

onderwerp

ónderwerp - Zelfstandignaamwoord 1. waar iets over gaat, een thema Het onderwerp van de vergadering. 2. (grammatica) zinsdeel waarnaar de persoonsvorm zich richt en dat bijv. de handelende persoon of zaak beschrijft Onderwerp en persoonsvorm zijn onlosmak...

Lees verder
2018
2023-02-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

onderwerp

onderwerp - zelfstandig naamwoord uitspraak: on-der-werp 1. waar het over gaat ♢ het onderwerp van de film was discriminatie 2. deel van de zin dat aangeeft wie de handeling uitvoert ♢ in de zin...

Lees verder
2017
2023-02-06
Taaladvies

Alles over taal

Onderwerp

Het onderwerp (of: subject) is het zinsdeel dat de zelfstandigheid aanduidt waarover het gezegde iets zegt. De persoonsvorm in het gezegde komt in getal en persoon overeen met het onderwerp. Voorbeelden: (1) Ik heb het raam open laten staan. (2) De drie wijzen uit het Oosten volgden de ster naar Bethlehem. In zinnen met een onpersoonlijk werkwoord...

Lees verder
2000
2023-02-06
taaluniversum

Taalunieversum 'taaladvies' termenlijst

Onderwerp

Het onderwerp (of: subject) is het zinsdeel dat de zelfstandigheid aanduidt waarover het gezegde iets zegt. De persoonsvorm in het gezegde komt in getal en persoon overeen met het onderwerp.

1990
2023-02-06
BDI

BDI terminologie

onderwerp

op de meest karakteristieke elementen gebaseerde en in woord of eenvoudige zinstructuur samengevatte aanduiding van de inhoud van een document. - inhoud; thema.

Lees verder
1973
2023-02-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

onderwerp

o. (-en), 1. zaak waarover men denkt of spreekt; de stof van een betoog, gedicht enz.: laat dat — maar liever rusten; het — van de dag, dat waarover iedereen spreekt; dat waarover iets handelt: naar onderwerpen gerangschikt; 2. (spraakk.) dat deel van de zin waarvan iets wordt meegedeeld en dat in persoon en getal met het vervoegde ww....

Lees verder
1952
2023-02-06
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Onderwerp

s.n., ûnderwerp (it).

1950
2023-02-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Onderwerp

o. (-en), 1. zaak waarover men denkt of spreekt; de stof van een betoog, gedicht enz.: laat dat onderwerp maar liever rusten; hij bracht vanzelf het gesprek op godsdienstige onderwerpen; welk een heerlijk onderwerp voor een heldendicht; 2. (spraakk.) dat deel van de zin waarvan iets wordt meegedeeld en dat in persoon en getal met het vervoegde wer...

Lees verder
1949
2023-02-06
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Onderwerp

(taalk.) dat element van de zin, dat de handeling verricht, resp. als handeling verrichtend wordt voorgesteld.

1937
2023-02-06
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

onderwerp

o. onderwerpen (vertaling v. h. Lat. subjectum: 1 wat ten grondslag ligt aan een redenering, een redevoering enz.; de stof voor een opstel, een gedicht enz.; de zaak, waarover het gesprek loopt; 2 spraakk. o.a. omschreven: het deel van de zin, waarvan de nauwe betrekking tot het vervoegde ww. wordt uitgedrukt door overeenstemming in persoon en geta...

Lees verder
1933
2023-02-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Onderwerp

of subject is een term uit de grammatica, die bij de zinsontleding gebruikt wordt. Het is de letterlijke vertaling van het Lat. subjectum, dat zelf weer een letterlijke weergave is van het Gr. hupokeimenon. Nu kan men een zin onder meerdere oogpunten beschouwen, en dientengevolge wordt ook de term o. in verschillende beteekenis gebruikt. Beschouwt...

Lees verder
1930
2023-02-06
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

onderwerp

('ondərwerp) o. (-en; -je) 1. Algm. zaak waarover men denkt, spreekt, schrijft: laat dat nu maar rusten; het van een gedicht; dat vooral was het aller gesprekken. Syn. voorwerp. 2. Taalk. datgene waarvan een toestand of handeling wordt vermeld in : „de tuinman ploegt” is tuinman grammatisch -; in „de tuinman heb ik gisteren...

Lees verder
1908
2023-02-06
Vivat

Schrijver op Ensie

Onderwerp

subject, in de spraakkunst: het deel van den zin dat den persoon of de zaak noemt waarvan iets beweerd wordt. Het O. is het hoofdbestanddeel, de grondslag van den volzin. Wanneer van twee of meer onderwerpen hetzelfde wordt beweerd, m. a. w. wanneer twee of meer onderwerpen een gemeenschappelijk gezegde (predicaat) hebben, dan noemt men het O. veel...

Lees verder
1898
2023-02-06
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Onderwerp

Onderwerp o. (-en), de zaak waarover men denkt; (taalk.) het woord of de woorden in een zin die aan het onderwerp der gedachte beantwoorden : logisch, grammatisch onderwerp; — de stof van een gesprek, een betoog, een kunststuk enz. : laat dat onderwerp maar liever rusten; hij bracht vanzelf het gesprek op godsdienstige onderwerpen; welk een h...

Lees verder